Chen group in Oxford

Group members

Yulin Chen


Jieyi Liu


Ding Pei


Yutong Dai


Qizheng Li


Shanmei He

Group leaderYulin Chen (CV)
Oxford Physics
Diamond Light Source
Rutherford Appleton Laboratory

Address:
Clarendon Laboratory
Parks Road
Ox1 3PU
Oxford, UK

Tel: +44-(0)1865-282423
Email: Yulin.Chen@physics.ox.ac.uk


Postdoc

Jieyi Liu 
Email:Jieyi.Liu@physics.ox.ac.uk

Graduate students

Ding Pei 

Email:Ding.Pei@physics.ox.ac.uk


Yutong Dai 

Email:Yutong.Dai@physics.ox.ac.ukQizheng Li (李奇正)

Email:Qizheng.Li@physics.ox.ac.uk


Shanmei He 

Email:Shanmei.He@physics.ox.ac.uk

Alumni


Yiwei Li 


Zhikuan Zhao


Kartik Joshi


Bo Zhou


Haifeng Yang (Postdoc in ShanghaiTech)


Teng Zhang


Cheng Chen (Research Fellow in ALS)


Han Peng (Postdoc in Oxford)


Niels Schroeter (Postdoc in PSI)


Sandy Ekahana (Postdoc in PSI)