Chen group in Oxford

Group members

Yulin Chen


Yiwei Li


Ding Pei


Yutong Dai


LiXuan Xu

Group leaderYulin Chen (CV)
Oxford Physics
Diamond Light Source
Rutherford Appleton Laboratory

Address:
Clarendon Laboratory
Parks Road
Ox1 3PU
Oxford, UK

Tel: +44-(0)1865-282423
Email: Yulin.Chen@physics.ox.ac.uk


Postdoc

Yiwei Li

Email:Yiwei.Li@physics.ox.ac.uk

Graduate students

Ding Pei

Email:Ding.Pei@physics.ox.ac.uk


Yutong Dai

Email:Yutong.Dai@physics.ox.ac.uk

Visiting Student

Lixuan Xu

Email:Lixuan.Xu@visiting.ox.ac.uk

Alumni


Zhikuan Zhao


Kartik Joshi


Bo Zhou


Haifeng Yang (Postdoc in ShanghaiTech)


Teng Zhang


Cheng Chen (Research Fellow in ALS)


Han Peng (Postdoc in Oxford)


Niels Schroeter (Postdoc in PSI)


Sandy Ekahana (Postdoc in PSI)