2023


 1. Chao-Xing Liu, Yulin Chen, Ali Yazdani, B. Andrei Bernevig
  "Electron-K-Phonon Interaction In Twisted Bilayer Graphene"
  https://arxiv.org/abs/2303.15551

 2. Cheng Chen, Kevin P. Nuckolls, Shuhan Ding, Wangqian Miao, Dillon Wong, Myungchul Oh, Ryan L. Lee, Shanmei He, Cheng Peng, Ding Pei, Yiwei Li, Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Zhongkai Liu, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Chu Li, Xu Han, Ding Pan, Xi Dai, Chaoxing Liu, B. Andrei Bernevig, Yao Wang, Ali Yazdani, Yulin Chen
  "Strong Inter-valley Electron-Phonon Coupling in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene"
  https://arxiv.org/abs/2303.14903

 3. J. S. Zhou, R. Z. Xu, X. Q. Yu, F. J. Cheng, W. X. Zhao, X. Du, S. Z. Wang, Q. Q. Zhang, X. Gu, S. M. He, Y. D. Li, M. Q. Ren, X. C. Ma, Q. K. Xue, Y. L. Chen*, C. L. Song, and L. X. Yang*
  "Evidence for Band Renormalizations in Strong-coupling Superconducting Alkali-fulleride Films"
  Physical Review Letter, accepted

 4. Xian Du, Lu Kang, Yangyang Lv, Jingsong Zhou, Xu Gu, Runzhe Xu, Qinqin Zhang, Zhongxu Yin, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Shanmei He, Ding Pei, Yanbin Chen, Meixiao Wang, Zhongkai Liu, Yulin Chen*, Lexian Yang*
  "Crossed Luttinger Liquid Hidden in a Quasi-two-dimensional Material η-Mo4O11"
  Nature Physics,19, 40 (2023)


 5. 2022


 6. Hongwei Fang, Meng Lyu, Hao Su, Jian Yuan, Yiwei Li, Lixuan Xu, Shuai Liu, Liyang Wei, Xinqi Liu, Haifeng Yang, Qi Yao, Meixiao Wang, Yanfeng Guo, Wujun Shi, Yulin Chen*, Enke Liu, Zhongkai Liu
  "Record-high Mobility and Extreme Magnetoresistance on Kagome-lattice in Compensated Semimetal Ni3In2S2"
  Science China Materials, accepted

 7. H. F. Yang, J. J. Gao, Y. Y. Cao,Y. J. Xu, A. J. Liang, X. Xu, Y. J. Chen, S. Liu, K. Huang, L. X. Xu, C. W. Wang, S. T. Cui, M. X. Wang, L. X. Yang, X. Luo, Y. P. Sun, Y. -F. Yang, Z. K. Liu, and Y.L. Chen
  "Observation of Mott instability at the valence transition of f-electron system"
  National Science Review, accepted

 8. Xian Du, Lu Kang, Yangyang Lv, Jingsong Zhou, Xu Gu, Runzhe Xu, Qinqin Zhang, Zhongxu Yin, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Shanmei He, Ding Pei, Yanbin Chen, Meixiao Wang, Zhongkai Liu, Yulin Chen*, Lexian Yang*
  "Crossed Luttinger Liquid Hidden in a Quasi-two-dimensional Material η-Mo4O11"
  Nature Physics, in press

 9. Hong-Wei Fang, Aiji-Liang, Niels B. M. Schröter, Sheng-Tao Cui, Zhongkai Liu, Yulin Chen
  "Measurement of the electronic structure of a type-II topological Dirac semimetal candidate VAl3 using angle-resolved photoelectron spectroscopy"
  Tungsten, in press

 10. Yunlong Su, Jiayu Hu, Xiaochan Cai, Wujun Shi, Yunyouyou Xia, Yuanfeng Xu, Xuguang Xu, Yulin Chen and Gang Li
  "High-throughput first-principle prediction of collinear magnetic topological materials"
  NPJ Computational Materials, 8, 261 (2022)

 11. Yiwei Li, Shihao Zhang, Fanqiang Chen, Liyang Wei, Zonglin Zhang, Hanbo Xiao, Han Gao, Moyu Chen, Shijun Liang, Ding Pei, Lixuan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lexian Yang, Feng Miao, Jianpeng Liu, Bin Cheng, Meixiao Wang, Yulin Chen*, and Zhongkai Liu*
  "Observation of Coexisting Dirac Bands and Moiré Flat Bands in Magic-Angle Twisted Trilayer Graphene"
  Advanced Materials, 202205996 (2022)

 12. H. F. Yang, K. Y. He, J. Koo, S. W. Shen, S. H. Zhang, G. Liu, Y. Z. Liu, C. Chen, A. J. Liang, K. Huang, M. X. Wang, J. J. Gao, X. Luo, L. X. Yang, J. P. Liu, Y. P. Sun, S. C. Yan, B. H. Yan*, Y.L. Chen*, X. Xi*, and Z. K. Liu*
  "Visualization of Chiral Electronic Structure and Anomalous Optical Response in a Material with Chiral Charge Density Waves"
  Phys. Rev. Lett. 129, 156401 (2022)

 13. Ding Pei,Binbin Wang, Zishu Zhou, Zhihai He, Liheng An, Shanmei He, Cheng Chen, Yiwei Li, Liyang Wei, Aiji Liang, Jose Avila, Pavel Dudin, Viktor Kandyba, Alessio Giampietri, Mattia Cattelan, Alexei Barinov, Zhongkai Liu, Jianpeng Liu, Hongming Weng, Ning Wang, Jiamin Xue, Yulin Chen
  "Observation of Γ-valley moiré bands and emergent hexagonal lattice in twisted transition metal dichalcogenides"
  Physical Review X 12, 021065 (2022)

 14. Runzhe Xu, Yunhe Bai, Jingsong Zhou, Jiaheng Li, Xu Gu, Na Qin, Zhongxu Yin, Xian Du, Qinqin Zhang, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Yang Wu, Cui Ding, Lili Wang, Aiji Liang, Zhongkai Liu, Yong Xu, Xiao Feng, Ke He, Yulin Chen*, and Lexian Yang*
  "Evolution of the Electronic Structure of Ultrathin MnBi2Te4 Films"
  Nano Letter, 22, 6320 (2022)

 15. Aiji Liang, Cheng Chen, Huijun Zheng, Wei Xia, Kui Huang, Liyang Wei, Haifeng Yang, Yujie Chen, Xin Zhang, Xuguang Xu, Meixiao Wang, Yanfeng Guo, Lexian Yang, Yulin Chen
  "Approaching a Minimal Topological Electronic Structure in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4 via Surface Modification"
  Nano Letters, 22, 4307−4314 (2022)

 16. Na Qin, Cheng Chen, Shiqiao Du, Xian Du, Xin Zhang, Zhongxu Yin, Jingsong Zhou, Runzhe Xu, Xu Gu, Qinqin Zhang, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Sung-Kwan Mo, Zhongkai Liu, Shilei Zhang, Yanfeng Guo, Peizhe Tang, Yulin Chen, and Lexian Yang
  "Persistent exchange splitting in the chiral helimagnet Cr1/3NbS2"
  Phys. Rev. B 106, 035129 (2022)

 17. Chenyi Gu, Xiaowei Liu, Cheng Chen, Aiji Liang, Wei Guo, Xinrui Yang, Jian Zhou, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Zhongkai Liu, Shi-Jun Liang, Yulin Chen, Feng Miao, Eli Rotenberg, and Yuefeng Nie
  "Low-lying electronic states with giant linear dichroic ratio observed in PdSe2"
  Phys. Rev. B 106, L121110 (2022)

 18. Z. X. Yin, X. Du, W. Z. Cao, J. Jiang, C. Chen, S. R. Duan, J. S. Zhou, X. Gu, R. Z. Xu, Q. Q. Zhang, W. X. Zhao, Y. D. Li, Yi-feng Yang, H. F. Yang, A. J. Liang, Z. K. Liu, H. Yao, Y. P. Qi, Y.L. Chen*, and L. X. Yang*
  "Hybridization and correlation between f- and d-orbital electrons in a valence fluctuating compound EuNi2P2"
  Physical Review B 105, 245106 (2022)

 19. Weizheng Cao, Ningning Zhao, Cuiying Pei, Qi Wang, Qinghua Zhang, Tianping Ying, Yi Zhao, Lingling Gao, Changhua Li, Na Yu, Lin Gu, Yulin Chen, Kai Liu, Yanpeng Qi
  "Pressure-induced superconductivity in the noncentrosymmetric Weyl semimetals LaAlX (X = Si, Ge)"
  Physical Review B 105, 174502 (2022)

 20. X. Gu, C. Chen, W. S. Wei, L. L. Gao, J. Y. Liu, X. Du, D. Pei, J. S. Zhou, R. Z. Xu, Z. X. Yin, W. X. Zhao, Y. D. Li, C. Jozwiak, A. Bostwick, E. Rotenberg, D. Backes, L. S. I. Veiga, S. Dhesi, T. Hesjedal, G. van der Laan, H. F. Du, W. J. Jiang, Y. P. Qi, G. Li, W. J. Shi, Z. K. Liu*, Y.L. Chen*, and L. X. Yang*
  "Robust kagome electronic structure in the topological quantum magnets XMn6Sn6 (X=Dy,Tb,Gd,Y)"
  Physical Review B, 105, 155108 (2022)

 21. K. Huang, Z. X. Li, D. P. Guo, H. F. Yang, Y. W. Li, A. J. Liang, F. Wu, L. X. Xu, L. X. Yang, W. Ji, Y. F. Guo, Y.L. Chen* and Z. K. Liu*
  "Measurement of electronic structure in van der Waals ferromagnet Fe5–xGeTe2"
  Chinese Physics B, 31, 5 (2022)

 22. Jing Zhang, Yangyang Lv, Xiaolong Feng, Aiji Liang, Wei Xia, Sung-Kwan Mo, Cheng Chen, Jiamin Xue, Shengyuan A. Yang, Lexian Yang, Yanfeng Guo, Yanbin Chen, Yulin Chen*, Zhongkai Liu*
  "Observation of Dimension-Crossover of a Tunable 1D Dirac Fermion in Topological Semimetal NbSixTe2"
  NPJ Quantum Materials, 7, 54 (2022)

 23. DF Liu, EK Liu, QN Xu, JL Shen, YW Li, D Pei, AJ Liang, P Dudin, TK Kim, C Cacho, YF Xu, Y Sun, LX Yang, ZK Liu, C Felser, SSP Parkin, YL Chen
  "Direct observation of the spin-orbit coupling effect in Magnetic Weyl semimetal Co3Sn2S2"
  NPJ Quantum Materials, 7, 11 (2022)

 24. H. J. Zheng, W. J. Shi, C. W. Wang, Y. Y. Lv, W. Xia, B. H. Li, F. Wu, S. M. He, K. Huang, S. T. Cui, C. Chen, H. F. Yang, A. J. Liang, M. X. Wang, Z. Sun, S. H. Yao, Y. B. Chen, Y. F. Guo, Q. X. Mi, L. X. Yang, M. S. Bahramy, Z. K. Liu, Y.L. Chen
  "Observation of non-trivial topological electronic structure of orthorhombic SnSe"
  Physical Review Materials, 6, 054201 (2022)

 25. Weizheng Cao, Yunlong Su, Qi Wang, Cuiying Pei, Lingling Gao, Yi Zhao, Changhua Li, Na Yu, Jinghui Wang*, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Gang Li, Jun Li, Yanpeng Qi
  "Quantum Oscillations in Noncentrosymmetric Weyl Semimetal SmAlSi"
  Chinese Physics Letters 39, 047501 (2022)

 26. Na Qin, Xian Du, Yangyang Lv, Lu Kang, Zhongxu Yin, Jingsong Zhou, Xu Gu, Qinqin Zhang, Runzhe Xu, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Shuhua Yao, Yanfeng Chen, Zhongkai Liu, Lexian Yang and Yulin Chen
  "Electronic structure and spin-orbit coupling in ternary transition metal chalcogenides Cu2TlX2 (X=Se, Te)"
  Chinese Physics B, 31, 3 (2022)


 27. 2021


 28. Peng Yang, Haifeng Yang, Zhengyuan Wu, Fuyou Liao, Xiaojiao Guo, Jianan Deng, Qiang Xu, Haomin Wang, Junjie Sun, Fei Chen, Wenzhong Bao, Laigui Hu, Zhongkai Liu, YuLin Chen, Zhi-Jun Qiu, Zhilai Fang, Ran Liu, and Chunxiao Cong
  "Large-Area Monolayer MoS2 Nanosheets on GaN Substrates for Light Emitting Diodes and Valley-Spin Electronic Devices"
  ACS Applied Nano Materials, 4, 12127 (2021)

 29. H. F. Yang, X. L. Liu, S. M. Nie, W. J. Shi, K. Huang, H. J. Zheng, J. Zhang, Y. W. Li, A. J. Liang, M. X. Wang, L. X. Yang,  Y. F. Guo, Z. K. Liu, and Y. L. Chen
  "Observation of electronic structure and electron-boson coupling in the low-dimensional superconductor Ta4Pd3Te16"
  Physical Review B, 104, L220501 (2021)

 30. Cuiying Pei, Suhua Jin, Peihao Huang, Anna Vymazalova, Lingling Gao, Yi Zhao, Weizheng Cao, Changhua Li, Peter Nemes-Incze, Yulin Chen, Hanyu Liu, Gang Li, Yanpeng Qi
  "Pressure-induced superconductivity and structure phase transition in Pt2HgSe3"
  npj Quantum Materials 6, 98 (2021)

 31. Qi Wang, Pengfei Kong, Wujun Shi, Cuiying Pei, Chenhaoping Wen, Lingling Gao, Yi Zhao, Qiangwei Yin, Yueshen Wu, Gang Li, Hechang Lei, Jun Li, Yulin Chen, Shichao Yan, Yanpeng Qi
  "Charge density wave orders and enhanced superconductivity under pressure in the kagome metal CsV3Sb5"
  Advanced Materials, 2102813 (2021)

 32. D. Pei, Y.-Y. Lv, Y. Y. Y. Xia, Y. W. Li, J. Y. Liu, N. B. M. Schröter, C. Cacho, Z. K. Liu, L. X. Yang, G. Li, Y. B. Chen, and Y. L. Chen
  "Electronic structure of a thermoelectric material: BiCuSO"
   Physical Review B 103, 245121 (2021)

 33.  Defa Liu, Liyang Wei, Congcong Le, Hongyuan Wang, Xin Zhang, Nitesh Kumar, Chandra Shekhar, Niels Schröter, Yiwei Li, Ding Pei, Lixuan Xu, Pavel Dudin, Timur Kim, Cephise Cacho, Jun Fujii, Ivana Vobornik, Meixiao Wang, Lexian Yang, Zhongkai Liu, Yanfeng Guo, Jiangping Hu, Claudia Felser, Stuart Parkin, and Yulin Chen
  "Observation of the Critical State to Multiple-Type Dirac Semimetal Phases in KMgBi"
   Journal of Applied Physics 129, 235109 (2021)

 34. DF Liu, QN Xu, EK Liu, JL Shen, CC Le, YW Li, D Pei, AJ Liang, P Dudin, TK Kim, C Cacho, YF Xu, Y Sun, LX Yang, ZK Liu, C Felser, SSP Parkin, YL Chen
  "Topological Phase Transition in a Magnetic Weyl Semimetal"
  Physical Review B 104, 205140 (2021)

 35. Jing Zhang, Zhilong Yang, Shuai Liu, Wei Xia, Tongshuai Zhu, Cheng Chen, Chengwei Wang, Meixiao Wang, Sung-Kwan Mo, Lexian Yang, Xufeng Kou, Yanfeng Guo, Haijun Zhang, Zhongkai Liu, Yulin Chen
  "Direct Visualization and Manipulation of Tunable Quantum Well State in Semiconducting Nb2SiTe4"
  ACS Nano 15, 15850 (2021)

 36. L. Kang, X. Du, J. S. Zhou, X. Gu, Y. J. Chen, R. Z. Xu, Q. Q. Zhang, S. C. Sun, Z. X. Yin, Y. W. Li, D. Pei, J. Zhang, R. K. Gu, Z. G. Wang, Z. K. Liu, R. Xiong, J. Shi, Y. Zhang, Y. L. Chen* & L. X. Yang*
  "Band-selective Holstein polaron in Luttinger liquid material A0.3MoO3 (A = K, Rb)"
  Nature Communications, 12, 6183 (2021)

 37. Shuai Liu, Si-Min Nie, Yan-Peng Qi, Yan-Feng Guo, Hong-Tao Yuan, Le-Xian Yang, Yu-Lin Chen, Mei-Xiao Wang, Zhong-Kai Liu
  "Measurement of Superconductivity and Edge States in Topological Superconductor Candidate TaSe3"
  Chinese Physics Letters 38 (7), 077302 (2021)

 38. LX Xu, YYY Xia, S Liu, YW Li, LY Wei, HY Wang, CW Wang, HF Yang, AJ Liang, K Huang, T Deng, W Xia, X Zhang, HJ Zheng, YJ Chen, LX Yang, MX Wang, YF Guo, G Li, ZK Liu, YL Chen
  "Evidence of a topological edge state in a superconducting nonsymmorphic nodal-line semimetal"
  Physical Review B 103, L201109 (2021)

 39. K Huang, AY Luo, C Chen, GN Zhang, XL Liu, YW Li, F Wu, ST Cui, Z Sun, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, HF Yang, LX Yang, G Xu, YF Guo, ZK Liu, YL Chen
  "Observation of topological Dirac fermions and surface states in superconducting "
  Physical Review B 103, 155148 (2021)

 40. YW Li, HJ Zheng, YQ Fang, DQ Zhang, YJ Chen, C Chen, AJ Liang, WJ Shi, D Pei, LX Xu, S Liu, J Pan, DH Lu, M Hashimoto, A Barinov, SW Jung, C Cacho, MX Wang, Y He, L Fu, HJ Zhang, FQ Huang, LX Yang, ZK Liu YL Chen
  "Observation of topological superconductivity in a stoichiometric transition metal dichalcogenide 2M-WS2"
  Nature communications 12, 2874 (2021)

 41. Wujun Shi, Benjamin J. Wieder, H. L. Meyerheim, Yan Sun, Yang Zhang, Yiwei Li, Lei Shen, Yanpeng Qi, Lexian Yang, Jagannath Jena, Peter Werner, Klaus Koepernik, Stuart Parkin, Yulin Chen, Claudia Felser, B. Andrei Bernevig and Zhijun Wang
  "A Charge-Density-Wave Weyl Semimetal"
  Nature Physics, 17, 381 (2021)

 42. Yuanhao Mao, Dong Zhao, Shen Yan, Hongjia Zhang, Juan Li, Kai Han, Xiaojun Xu, Chuan Guo, Lexian Yang, Chaofan Zhang, Kun Huang and Yulin Chen
  "A vacuum ultraviolet laser with a submicrometer spot for spatially resolved photoemission spectroscopy"
  Light: Science & Applications 10:22, (2021)

 43. Yujie Chen, Juan Jiang, Haifeng Yang, Pavel Dudin, Alexey Barinov, Zhongkai Liu, Haihu Wen, Lexian Yang & Yulin Chen
  "Visualization of the electronic phase separation in superconducting KxFe2−ySe2"
  Nano Reserach, 14, 823 (2021)


 44. 2020


 45. Yuanfeng Xu, Luis Elcoro, Zhida Song, Benjamin J. Wieder, M. G. Vergniory, Nicolas Regnault, Yulin Chen, Claudia Felser, B. Andrei Bernevig
  "High-throughput Calculations of Antiferromagnetic Topological Materials From Magnetic Topological Quantum Chemistry"
  Nature, 586, 702 (2020)

 46. Cheng Chen, Aiji Liang, Shuai Liu, Simin Nie, Junwei Huang, Meixiao Wang, Yiwei Li, Ding Pei, Haifeng Yang, Huijun Zheng, Yong Zhang, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, Alexei Barinov, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Xufeng Kou, Lexian Yang, Yanfeng Guo, Zhijun Wang, Hongtao Yuan, ZhongkaiLiu, Yulin Chen
  "Observation of Topological Electronic Structure in Quasi-1D Superconductor TaSe3"
  Matter, 3, 2055 (2020)

 47. Lixuan Xu, Yuanhao Mao, Hongyuan Wang, Jiaheng Li, Yujie Chen, Yunyouyou Xia, Yiwei Li, Ding Pei, Jing Zhang, Huijun Zheng, Kui Huang, Chaofan Zhang, Shengtao Cui, Aiji Liang, Wei Xia, Hao Su, Sungwon Jung, Cephise Cacho, Meixiao Wang, Gang Li, Yong Xu, Yanfeng Guo, Lexian Yang Zhongkai Liu, Yulin Chen and Mianheng Jiang
  "Persistent surface states with diminishing gap in MnBi2Te4/Bi2Te3 superlattice antiferromagnetic topological insulator"
  Science Bulletin, 65, 2086 (2020)

 48. Yujie Chen, Xu Gu, Yiwei Li, Xian Du, Lexian Yang, and Yulin Chen
  "Recent Advances in Topological Quantum Materials by Angle-resolved Photoemission Spectroscopy"
  Matter, 3, 1114 (2020)

 49. Shipu Xu, Huixia Fu, Ye Tian, Tao Deng, Jun Cai, Jinxiong Wu, Teng Tu, Tianran Li, Congwei Tan, Yan Liang, Congcong Zhang, Zhi Liu, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Ying Jiang, Binghai Yan, Hailin Peng
  "Exploiting Two‐Dimensional Bi2O2Se for Trace Oxygen Detection"
  Angewandte Chemie, 59,17938 (2020)

 50. Shucui Sun, Yiwei Li, Yujie Chen, Xiang Xu, Lu Kang, Jingsong Zhou, Wei Xia, Shuai Liu, Meixiao Wang, Juan Jiang, Aiji Liang, Ding Pei, Kunpeng Zhao, Pengfei Qi, Xun Shi, Lidong Chen, Yanfeng Guo, Zhengguo Wang, Yulin Chen
  "Electronic origin for the enhanced thermoelectric efficiency of Cu2Se"
  Science Bulletin, 65, 1888 (2020)

 51. S. A. Ekahana, Y. W. Li, Y. Sun, H. Namiki, H. F. Yang, J. Jiang, L. X. Yang, W. J. Shi, C. F. Zhang, D. Pei, C. Chen, T. Sasagawa, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, and Y. L. Chen
  "Topological Lifshitz transition of the intersurface Fermi-arc loop in NbIrTe4"
  Physical Review B, 102, 085126 (2020)

 52. J. J. P. Thompson, D. Pei, H. Peng, H. Wang, N. Channa, H. L. Peng, A. Barinov, N. B. M. Schröter, Y. Chen & M. Mucha-Kruczyński
  "Determination of interatomic coupling between two-dimensional crystals using angle-resolved photoemission spectroscopy"
  Nature Communications, 11, 3582 (2020)

 53. Tao Deng, Cheng Chen, Hao Su, Junyi He, Aiji Liang, Shengtao Cui, Haifeng Yang, Chengwei Wang, Kui Huang, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, Lexian Yang, Zhi Liu, Yanfeng Guo, Gang Xu, Zhongkai Liu, and Yulin Chen
  "Electronic structure of the Si-containing topological Dirac semimetal CaAl2Si2"
  Physical Review B 102, 045106 (2020)

 54. X. Xu, Y. W. Li, S. R. Duan, S. L. Zhang, Y. J. Chen, L. Kang, A. J. Liang, C. Chen, W. Xia, Y. Xu, P. Malinowski, X. D. Xu, J.-H. Chu, G. Li, Y. F. Guo, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Signature for non-Stoner ferromagnetism in the van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2"
  Physical Review B 101, 201104(R) (2020)

 55. Chaofan Zhang, Yiwei Li, Ding Pei, Zhongkai Liu, and Y. Chen
  "Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy Study of Topological Quantum Materials"
  Annual Review of Materials Research, 50, 131 (2020)

 56. Cuiying Pei, Yunyouyou Xia, Jiazhen Wu, Yi Zhao, Lingling Gao, Tianping Ying, Bo Gao, Nana Li, Wenge Yang, Dongzhou Zhang, Huiyang Gou, Yulin Chen, Hideo Hosono, Gang Li and Yanpeng Qi
  "Pressure-Induced Topological and Structural Phase Transitions in an Antiferromagnetic Topological Insulator"
  Chinese Physics Letter, 37, 066401 (2020)

 57. Yekai Song, Zhuojun Li, Hui Li, Shujie Tang, Gang Mu, Lixuan Xu, Wei Peng, Dawei Shen, Yulin Chen, Xiaoming Xie and Mianheng Jiang
  "Epitaxial growth and characterization of high quality Bi2O2Se thin films on SrTiO3 substrates by pulsed laser deposition"
  Nanotechnology, 31, 165704 (2020)

 58. Han Peng, Xiang Gao, Yu He, Yiwei Li, Yuchen Ji, Chuhang Liu, Sandy A. Ekahana, Ding Pei, Zhongkai Liu, Zhixun Shen, and Yulin Chen
  "Super resolution convolutional neural network for feature extraction in spectroscopic data"
  Review of Scientific Instruments 91, 033905 (2020)

 59. Chengwei Wang, Meixiao Wang, Juan Jiang, Haifeng Yang, Lexian Yang, Wujun Shi, Xiaofang Lai, Sung-Kwan Mo, Alexei Barinov, Binghai Yan, Zhi Liu, Fuqiang Huang, Jinfeng Jia, Zhongkai Liu and Yulin Chen
  "Electronic structure and spatial inhomogeneity of iron-based superconductor FeS"
  Chinese Physics B, 29, 047401 (2020)

 60. Hao Su, Benchao Gong, Wujun Shi, Haifeng Yang, Hongyuan Wang, Wei Xia, Zhenhai Yu, Peng-Jie Guo, Jinhua Wang, Linchao Ding, Liangcai Xu, Xiaokang Li, Xia Wang, Zhiqiang Zou, Na Yu, Zengwei Zhu, Yulin Chen, Zhongkai Liu, Kai Liu, Gang Li, Yanfeng Guo
  "Magnetic exchange induced Weyl state in a semimetal EuCd2Sb2"
  APL Materials, 8, 011109 (2020)

 61. T. Zhang, Y. J. Chen, S. C. Sun, L. Kang, L. X. Yang, Z. K. Liu, H. J. Zhang and Y. L. Chen
  "Topological Surface Dirac Fermion in BiTeCl-Based Heterostructures"
  Spin,9, 1940015 (2020)

 62. T Zhang, G Li, S C Sun, N Qin, L Kang, S H Yao, H M Weng, S K Mo, L Li, Z K Liu, L X Yang and Y L Chen
  "Electronic structure of correlated topological insulator candidate YbB6 studied by photoemission and quantum oscillation"
  Chinese Physics B, 29, 017304 (2020)


 63. 2019


 64. Y. J. Chen, L. X. Xu, J. H. Li, Y. W. Li, C. F. Zhang, H. Li, Y. Wu, A. J. Liang, C. Chen, S. W. Jung, C. Cacho, H. Y. Wang, Y. H. Mao, S. Liu, M. X. Wang, Y. F. Guo, Y. Xu, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Topological Electronic Structure and Its Temperature Evolution in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4"
  Physical Review X, 9, 041040 (2019)

 65. J.-R. Soh, F. de Juan, M. G. Vergniory, N. B. M. Schröter, M. C. Rahn, D. Y. Yan, J. Jiang, M. Bristow, P. A. Reiss, J. N. Blandy, Y. F. Guo, Y. G. Shi, T. K. Kim, A. McCollam, S. H. Simon, Y. Chen, A. I. Coldea, and A. T. Boothroyd
  "Ideal Weyl semimetal induced by magnetic exchange"
  Physical. Review. B 100, 201102(R)

 66. D. F. Liu, A. J. Liang, E. K. Liu, Q. N. Xu, Y. W. Li, C. Chen, D. Pei, W. J. Shi, S. K. Mo, P. Dudin, T. Kim, C. Cacho, G. Li, Y. Sun, L. X. Yang, Z. K. Liu, S. S. P. Parkin, C. Felser, Y. L. Chen
  "Magnetic Weyl semimetal phase in a Kagomé crystal"
  Science 365, 1282 (2019)

 67. Yan Liang, Yujie Chen, Yuanwei Sun, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Xiaofeng Xu, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Peng Gao, Jiandong Guo, and Hailin Peng
  "Molecular Beam Epitaxy and Electronic Structure of Atomically Thin Oxyselenide Films"
  Advanced Materials, 2019, 1901964 (2019)

 68. H. F. Yang, L. X. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, C. Chen, H. Peng, M. Schmidt, D. Prabhakaran, B. A. Bernevig, C. Felser, B. H. Yan and Y. L. Chen
  "Topological Lifshitz Transitions and Fermi Arc Manipulation in Weyl Semimetal NbAs"
  Nature Communications, 10, 3478 (2019)

 69. Jiaxin Zhang, Xiaochan Cai, Wei Xia, Aiji Liang, Junwei Huang, Chengwei Wang, Lexian Yang, Hongtao Yuan, Yulin Chen, Shilei Zhang, Yanfeng Guo, Zhongkai Liu, and Gang Li
  "Unveiling Electronic Correlation and the Ferromagnetic Superexchange Mechanism in the van der Waals Crystal CrSiTe3"
  Physical Review Letter, 123, 047203 (2019)

 70. X. Xu, J. Jiang, W. J. Shi, Vicky Süß, C. Shekhar, S. C. Sun, Y. J. Chen, S.-K. Mo, C. Felser, B. H. Yan, H. F. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Strong spin-orbit coupling and Dirac nodal lines in the three-dimensional electronic structure of metallic rutile IrO2"
  Physical Review B, 99, 195106 (2019)

 71. Niels B. M. Schröter, Ding Pei, Maia G. Vergniory, Yan Sun, Kaustuv Manna, Fernando de Juan, Jonas. A. Krieger, Vicky Süss, Marcus Schmidt, Pavel Dudin, Barry Bradlyn, Timur K. Kim, Thorsten Schmitt, Cephise Cacho, Claudia Felser, Vladimir N. Strocov, Yulin Chen
  "Chiral topological semimetal with multifold band crossings and long Fermi arcs"
  Nature Physics, 15, 759 (2019)


 72. 2018


 73. Z. Xiang, Y. Kasahara, T. Asaba, B. Lawson, C. Tinsman, Lu Chen, K. Sugimoto, H. Kawaguchi, Y. Sato, G. Li, S. Yao, Y. L. Chen, F. Iga, John Singleton, Y. Matsuda, L. Li
  "Quantum Oscillations of Electrical Resistivity in an Insulator"
  Science, 362, 65 (2018)

 74. L. Shen, C. Liu, F. W. Zheng, X. Xu, Y. J. Chen, S. C. Sun, L. Kang, Z. K. Liu, Q. K. Xue, L. L. Wang, Y. L. Chen, and L. X. Yang
  "Evolution of electronic structure and electron-phonon coupling in ultrathin tetragonal CoSe films"
  Physical. Review. Materials 2, 114005 (2018)

 75. S. Liu, M. X. Wang, C. Chen, X. Xu, J. Jiang, L. X. Yang, H. F. Yang, Y. Y. Lv, J. Zhou, Y. B. Chen, S. H. Yao, M. H. Lu, Y. F. Chen, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, and Y. L. Chen
  "Experimental observation of conductive edge states in weak topological insulator candidate HfTe5"
  APL Materials 6, 121111 (2018)

 76. Cheng Chen, Meixiao Wang, Jinxiong Wu, Huixia Fu, Haifeng Yang, Zhen Tian, Teng Tu, Han Peng, Yan Sun, Xiang Xu, Juan Jiang, Niels B.M. Schröter, Yiwei Li, Ding Pei, Shuai Liu, Sandy A. Ekahana, Hongtao Yuan, Jiamin Xue, Gang Li, Jinfeng Jia, Zhongkai Liu, Binghai Yan, Hailin Peng and Yulin Chen
  "Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2Se"
  Science Advances, 4, eaat8355 (2018)

 77. Haifeng Yang, Aiji Liang, Cheng Chen, Chaofan Zhang, Niels B.M. Schroeter and Yulin Chen
  "Visualizing electronic structures of quantum materials by angle-resolved photoemission spectroscopy"
  Nature Review Materials, 3, 341 (2018)

 78. Enke Liu, Yan Sun, Nitesh Kumar, Lukas Muechler, Aili Sun, Lin Jiao, Shuo-Ying Yang, Defa Liu, Aiji Liang, Qiunan Xu, Johannes Kroder, Vicky Süß, Horst Borrmann, Chandra Shekhar, Zhaosheng Wang, Chuanying Xi, Wenhong Wang, Walter Schnelle, Steffen Wirth, Yulin Chen, Sebastian Goennenwein, and Claudia Felser
  "Giant anomalous Hall effect in a ferromagnetic Kagomé-lattice semimetal"
  Nature Physics, 14, 1125 (2018)

 79. Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Hao Hong, Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu, and Hailin Peng
  "Ultrafast and highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals"
  Nature Communications, 9, 3311 (2018)

 80. H. F. Yang, C. Chen, H. Wang, Z. K. Liu, T. Zhang, H. Peng, N.B.M. Schröter, S. A. Ekahana, J. Jiang, L. X. Yang, V. Kandyba, A. Barinov, C. Y. Chen, J. Avila, M. C. Asensio, H. L. Peng, Z. F. Liu, and Y. L. Chen
  "Single Crystalline Electronic Structure and Growth Mechanism of Aligned Square Graphene Sheets"
  APL Materials, 6, 036107 (2018)

 81. Y. W. Li, J. Jiang, H. F. Yang, D. Prabhakaran, Z. K. Liu, L. X. Yang, Y. L. Chen
  "Folded superstructure and degeneracy-enhanced band gap in a weak-coupling CDW system"
  Physical Review B, 97, 115118 (2018)

 82. J. Jiang, N. B. M. Schröter, S.-C. Wu, N. Kumar, C. Shekhar, H. Peng, X. Xu, C. Chen, H. F. Yang, C.-C. Hwang, S.-K. Mo, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Observation of topological surface states and strong electron/hole imbalance in extreme magnetoresistance compound LaBi"
  Physical Review Materials, 2, 024201 (2018)

 83. Xin-Yi Yang, Guan-Yong Wang, Chen-Xiao Zhao, Zhen Zhu, Lu Dong, Ai-Min Li, Yang-Yang Lv, Shu-Hua Yao, Yan-Bin Chen, Dan-Dan Guan, Yao-Yi Li, Hao Zheng, Dong Qian, Canhua Liu, Yu-lin Chen, Jin-Feng Jia
  "Surface Structure and Reconstructions of HgTe (111) Surfaces"
  Chinese Phyiscs Letter, 35, 026802 (2018)

 84. Moon-Sun Nam, Benjamin H. Willams, Yulin Chen, Sonia Contera, Shuhua Yao, Minghui Lu, Yan-Feng Chen, Grigore A. Timco, Christopher A. Muryn, Richard E.P. Winpenny, Arzhang Ardavan
  "How to probe the spin contribution to momentum relaxation in topological insulators"
  Nature communications, 9, 56 (2018)

 85. Guang-Hao Hong, Cheng-Wei Wang, Juan Jiang, Cheng Chen, Sheng-Tao Cui, Hai-Feng Yang, Ai-Ji Liang, Shuai Liu, Yang-Yang Lv, Jian Zhou, Yan-Bin Chen, Shu-Hua Yao, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Mei-Xiao Wang, Le-Xian Yang, Zhong-Kai Liu, Yu-lin Chen
  "Measurement of the bulk and surface bands in Dirac line-node semimetal ZrSiS"
  Chinese Phyiscs B, 27, 017105 (2018)

 86. M. R. Scholz, V. A. Rogalev, L. Dudy, F. Reis, F. Adler, J. Aulbach, L. J. Collins-McIntyre, L. B. Duffy, H. F. Yang, Y. L. Chen, T. Hesjedal, Z. K. Liu, M. Hoesch, S. Muff, J. H. Dil, J. Schäfer, R. Claessen
  "The topological surface state of α-Sn on InSb(001) as studied by photoemission"
  Physical Review B, 97, 075101 (2018)


 87. 2017


 88. Yiwei Li, Yunyouyou Xia, Sandy Adhitia Ekahana1, Nitesh Kumar, Juan Jiang, Lexian Yang, Cheng Chen, Chaoxing Liu, Binghai Yan, Claudia Felser, Gang Li, Zhongkai Liu, Yulin Chen
  "Topological origin of the type-II Dirac fermions in PtSe2"
  Physical Review Materials, 1, 074202, (2017)

 89. A.J. Liang, J. Jiang, M.X. Wang, Y. Sun, N. Kumar, C. Shekhar, C. Chen, H. Peng, C.W. Wang, X. Xu, H.F. Yang, S.T. Cui, G.H. Hong, Y.-Y. Xia, S.-K. Mo, Q. Gao, X.J. Zhou, L.X. Yang, C. Felser, B.H. Yan, Z.K. Liu, and Y.L. Chen
  "Observation of the topological surface state in the nonsymmorphic topological insulator KHgSb"
  Physical Review B, 96, 165143 (2017)

 90. C.W. Wang, Y.Y.Y. Xia, Z. Tian, J. Jiang, B.H. Li, S.T. Cui, H.F. Yang, A.J. Liang, X.Y. Zhan, G.H. Hong, S. Liu, C. Chen, M.X. Wang, L.X. Yang, Z. Liu, Q.X. Mi, G. Li, J.M. Xue, Z.K. Liu, and Y.L. Chen
  "Photoemission study of the electronic structure of valence band convergent SnSe"
  Physical Review B, 96, 165118 (2017)

 91. Fucong Fei, Xiangyan Bo, Rui Wang, Bin Wu, Juan Jiang, Dongzhi Fu, Ming Gao, Hao Zheng, Yulin Chen, Xuefeng Wang, Haijun Bu, Fengqi Song, Xiangang Wan, Baigeng Wang, and Guanghou Wang
  "Nontrivial Berry phase and type-II Dirac transport in the layered material PdTe2"
  Physical Review B, 96, 041201(R) (2017)

 92. Qihang Zhang, Zhongkai Liu, Yan Sun, Haifeng Yang, Juan Jiang, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Xiaofeng Qian, Liang Fu, Shuhua Yao, Minghui Lu, Claudia Felser, Binghai Yan, Yulin Chen Lexian Yang
  "Lifshitz Transitions Induced by Temperature and Surface Doping in Type-II Weyl Semimetal Candidate Td-WTe2"
  Physica Status Solidi, RRL, 2017, 1700209 (2017)

 93. Niels B M Schröter, Matthew D Watson, Liam B Duffy, Moritz Hoesch, Yulin Chen, Thorsten Hesjedal and Timur K Kim
  "Emergence of Dirac-like bands in the monolayerlimit of epitaxial Ge films on Au(111)"
  2D Materials, 4, 031005 (2017)

 94. Sandy Adhitia Ekahana; Shu-Chun Wu; Juan Jiang; Kenjiro Okawa; Dharmalingam Prabhakaran; Chan-Cuk Hwang; Sung-Kwan Mo; Takao Sasagawa; Claudia Felser; Binghai Yan; Zhongkai Liu; Yulin Chen
  "Observation of nodal line in non-symmorphic topological semimetal InBi"
  New Journal of Physics, 19, 065007 (2017)

 95. Han Peng, Niels B. M. Schröter, Jianbo Yin, Huan Wang, Ting-Fung Chung, Haifeng Yang, Sandy Ekahana, Zhongkai Liu, Juan Jiang, Lexian Yang, Teng Zhang, Cheng Chen, Heng Ni, Alexey Barinov, Yong P. Chen, Zhongfan Liu, Hailin Peng, Yulin Chen
  "Substrate Doping Effect and Unusually Large Angle van Hove Singularity Evolution in Twisted Bi- and Multilayer Graphene"
  Advanced Materials, 29, 1606741 (2017)

 96. Shujie Tang, Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas Devereaux, Michael Crommie, Sung-Kwan Mo, and Zhi-Xun Shen
  "Quantum Spin Hall State in Monolayer 1T’-WTe2"
  Nature Physics 13, 683 (2017)

 97. Jixiong Wu, Hongtao Yuan, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, Hongqi Xu, Yi Cui, Harold Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, and Hailin Peng
  "High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se"
  Nature Nanotechnology, 12, 530 (2017)

 98. Nitesh Kumar, Chandra Shekhar, Meixiao Wang, Yulin Chen, Horst Borrmann, and Claudia Felser
  "Large out-of-plane and linear in-plane magnetoresistance in layered hafnium pentatelluride"
  Physcal Revivew B, 95, 155128 (2017)

 99. C. Chen, X. Xu, J. Jiang, S. -C. Wu, Y. P. Qi, L. X. Yang, M. X. Wang, Y. Sun, N.B.M. Schröter, H. F. Yang, L. M. Schoop, Y. Y. Lv, J. Zhou, Y. B. Chen, S. H. Yao, M. H. Lu, Y. F. Chen, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu and Y.L. Chen
  "Dirac Line-nodes and Effect of Spin-orbit Coupling in Non-symmorphic Critical Semimetal MSiS (M=Hf, Zr)"
  Physcal Revivew B, 95, 125126 (2017)

 100. Yang-Yang Lv, Lin Cao, Xiao Li, Bin-Bin Zhang, Kang Wang, Bin Pang, Ligang Ma, Dajun Lin, Shu-Hua Yao, Jian Zhou, Y. B. Chen, Song-Tao Dong, Wenchao Liu, Ming-Hui Lu, Yulin Chen & Yan-Feng Chen
  "Composition and temperature-dependent phase transition in miscible Mo1−xWxTe2 single crystals"
  Scientific Reports 7, 44587 (2017)

 101. J. Jiang, Z. K. Liu, Y. Sun, H. F. Yang, R. Rajamathi, Y. P. Qi, L. X. Yang, C. Chen, H. Peng, C.-C. Hwang, S. Z. Sun, S.-K. Mo, I. Vobornik, J. Fujii, S. S. P. Parkin, C. Felser, B. H. Yan, Y. L. Chen
  "Signature of type-II Weyl semimetal phase in MoTe2"
  Nature Communications, 8, 13973 (2017)

 102. Thorsten Hesjedal and Yulin Chen
  "Topological insulators: Engineered heterostructures"
  Nature Materials, 16, 3 (2017)

 103. L. Shen, M. X. Wang, S. C. Sun, J. Jiang, X. Xu, T. Zhang, Q. H. Zhang, S. H. Yao, M. H. Lu, Y. F. Chen, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, L. X. Yang and Y. L. Chen
  "Spectroscopic evidence for the gapless electronic structure in bulk ZrTe5"
  J. Electron Spectrosc., 219, 45 (2017)

 104. Yi Zhang, Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Lexian Yang, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Yulin Chen, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo
  "ARPES study of the epitaxially grown topological crystalline insulator SnTe(111)"
  J. Electron Spectrosc., 219, 35 (2017)


 105. 2016


 106. Junfeng He, Chaofan Zhang, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, Z.-X. Shen
  "Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb"
  Phys. Rev. Lett., 117, 267201 (2016)

 107. Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Y. L. Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  "Surface Monocrystallization of Copper Foil for Fast Growth of Large Single-Crystal Graphene under Free Molecular Flow"
  Advanced Materials, 28, 8968 (2016)

 108. Zhongkai Liu, Lexian Yang, Shu-Chun Wu, Chandra Shekhar, Juan Jiang, Haifeng Yang, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Binghai Yan, Claudia Felser, Yulin Chen
  "Observation of unusual topological surface states in half-Heusler compounds LnPtBi (Ln=Lu, Y)"
  Nature Communications, 7, 12924 (2016)

 109. Xuefeng Wang, Xingchen Pan, Ming Gao, Jihai Yu, Juan Jiang, Junran Zhang, Huakun Zuo, Minhao Zhang, Zhongxia Wei, Wei Niu, Zhengcai Xia, Xiangang Wan, Yulin Chen, Fengqi Song, Yongbing Xu, Baigeng Wang, Guanghou Wang, Rong Zhang
  "Evidence of Both Surface and Bulk Dirac Bands and Anisotropic Nonsaturating Magnetoresistance in ZrSiS"
  Adv. Electron. Mater., 2, 1600228 (2016)

 110. Yang-Yang Lv, Bin-Bin Zhang, Xiao Li, Bin Pang, Fan Zhang, Da-Jun Lin, Jian Zhou, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Shan-Tao Zhang, Minghui Lu, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Yan-Feng Chen
  "Dramatically decreased magnetoresistance in non-stoichiometric WTe2 crystals"
  Scientific Reports 6, 26903 (2016)

 111. Hongtao Yuan, Zhongkai Liu, Gang Xu, Bo Zhou, Sanfeng Wu, Dumitru Dumcenco, Kai Yan, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Pavel Dudin, Victor Kandyba, Mikhail Yablonskikh, Alexei Barinov, Zhixun Shen, Shoucheng Zhang, Yingsheng Huang, Xiaodong Xu, Zahid Hussain, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Yulin Chen
  "Evolution of the Valley Position in Bulk Transition-Metal Chalcogenides and Their Monolayer Limit"
  Nano Letters, 16, 4738 (2016)

 112. Li Lin, Xiang Xu, Jianbo Yin, Jingyu Sun, Zhenjun Tan, Ai Leen Koh, Huan Wang, Hailin Peng*, Yulin Chen*, and Zhongfan Liu*
  "Tuning Chemical Potential Difference across Alternately Doped Graphene p–n Junctions for High-Efficiency Photodetection"
  Nano Letters, 16, 4094 (2016)

 113. Zhenjun Tan, Jianbo Yin, Cheng Chen, Huan Wang, Li Lin, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Xiao Sun, Haifeng Yang, Yulin Chen, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  "Building Large-Domain Twisted Bilayer Graphene with van Hove Singularity"
  ACS Nano, 10, 6725 (2016)

 114. Y. Zhang, M.M. Ugeda, C.H. Jin, S.F. Shi, A.J. Bradley, A. Martin-Recio, H. Ryu, J. Kim, S.J. Tang, Y. Kim, B. Zhou, C. Hwang, Y.L. Chen, F. Wang, M.F. Crommie, Z. Hussain, Z.X. Shen, S.K. Mo,
  "Electronic Structure, Surface Doping, and Optical Response in Epitaxial WSe2 Thin Films"
  Nano Letters, 16, 2485 (2016)

 115. Cheng He, Xiao-Chen Sun, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lua, Yulin Chen, Liang Feng, and Yan-Feng Chen
  "Photonic topological insulator with broken time-reversal symmetry"
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 4924 (2016)

 116. Jianbo Yin, Huan Wang, Han Peng, Zhenjun Tan, Lei Liao, Li Lin, Xiao Sun, Ai Leen Koh, Yulin Chen*, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*
  "Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity"
  Nature Communications, 7, 10699 (2016)

 117. Z. K. Liu, L. X. Yang, Y. Sun, T. Zhang, H. Peng, H. F. Yang, C. Chen, Y. Zhang, Y. F. Guo, D. Prabhakaran, M. Schmidt, Z. Hussain, S.-K. Mo, C. Felser, B. Yan and Y. L. Chen
  "Evolution of the Fermi surface of Weyl semimetals in the transition metal pnictide family"
  Nature Materials, 15, 27 (2016)


 118. 2015


 119. Z. K. Liu, M. Yi, Y. Zhang, J. Hu, R. Yu, J.-X. Zhu, R.-H. He, Y. L. Chen, M. Hashimoto, R. G. Moore, S.-K. Mo, Z. Hussain, Q. Si, Z. Q. Mao, D. H. Lu, Z.-X. Shen
  "Experimental observation of incoherent-coherent crossover and orbital-dependent band renormalization in iron chalcogenide superconductors"
  Phys. Rev. B, 92, 235138 (2015)

 120. SE Harrison, LJ Collins-McIntyre, P Schönherr, A Vailionis, V Srot, PA van Aken, AJ Kellock, A Pushp, SS Parkin, JS Harris, B Zhou, Y. L. Chen, T Hesjedal
  "Massive Dirac Fermion Observed in Lanthanide-Doped Topological Insulator Thin Films"
  Scientific Reports 5, 15767 (2015)

 121. S. E. Harrison, L. J. Collins-McIntyre, S. L. Zhang, A. A. Baker, A. I. Figueroa, A. J. Kellock, A. Pushp, Y. L. Chen, S. S. P. Parkin, J. S. Harris, G. van der Laan and T. Hesjedal
  "Study of Ho-doped Bi2Te3 topological insulator thin films"
  Appl. Phys. Lett. 107, 182406 (2015)

 122. L. X. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, H. Peng, H. F. Yang, T. Zhang, B. Zhou, Y. Zhang, Y. F. Guo, M. Rahn, D Prabhakaran, Z. Hussain, S.–K. Mo, C. Felser, B. Yan and Y. L. Chen
  "Weyl semimetal phase in the non-centrosymmetric compound TaAs"
  Nature Physics, 11, 728 (2015)

 123. Chandra Shekhar, Ajaya K. Nayak, Yan Sun, Marcus Schmidt, Michael Nicklas, Inge Leermakers, Uli Zeitler, Yurii Skourski, Jochen Wosnitza, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Walter Schnelle, Horst Borrmann, Yuri Grin, Claudia Felser and Binghai Yan
  "Extremely large magnetoresistance and ultrahigh mobility in the topological Weyl semimetal candidate NbP"
  Nature Physics 11, 645 (2015)

 124. Lei Liao†, Huan Wang, Han Peng, Jianbo Yin, Ai Leen Koh, Yulin Chen, Qin Xie, Hailin Peng, and Zhongfan Liu
  "van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene"
  Nano Letters, 15, 5585 (2015)

 125. Wenshan Zheng, Tian Xie, Yu Zhou, Yulin Chen, Jiang Wei, Shuli Zhao, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Yue Wu, Guanchu Chen, Yunfan Guo, Jianbo Yin, Shaoyun Huang, Hongqi Xu, Zhongfan Liu and Hailin Peng
  "Patterning two-dimensional chalcogenide crystals of Bi2Se3 and In2Se3 and efficient photodetectors"
  Nature communications, 6, 6972 (2015)

 126. M. D. Watson, T. K. Kim, A. A. Haghighirad, N. R. Davies, A. McCollam, A. Narayanan, S. F. Blake, Y. L. Chen, S. Ghannadzadeh, A. J. Schofield, M. Hoesch, C. Meingast, T. Wolf, and A. I. Coldea1
  "Emergence of the nematic electronic state in FeSe"
  Phys. Rev. B, 91, 155106 (2015)

 127. A. Narayanan, M. D. Watson, S. F. Blake, Y. L. Chen, D. Prabhakaran, B. Yan, N. Bruyant, L. Drigo, C. Felser, T. Kong, P. C. Canfield, and A. I. Coldea
  "Linear Magnetoresistance Caused by Mobility Fluctuations in n-Doped Cd3As2"
  Phys. Rev. Lett., 114, 117201 (2015)

 128. Wei Zhang, Michae Saliba, David T. Moore, Sandeep K. Pathak, Maximilian T. Ho¨rantner, Thomas Stergiopoulos, Samuel D. Stranks, Giles E. Eperon, Jack A. Alexander-Webber, Antonio Abate, Aditya Sadhanala, Shuhua Yao, Yulin Chen, Richard H. Friend, Lara A. Estroff, Ulrich Wiesner & Henry J. Snaith
  "Ultrasmooth organic–inorganic perovskite thin-film formation and crystallization for efficient planar heterojunction solar cells".
  Nature communications, 6, 6142 (2015)

 129. L. J. Collins-McIntyre, W. Wang, B. Zhou, S. C. Speller, Y. L. Chen and T. Hesjedal
  "Growth of Bi2Se3 and Bi2Te3 on amorphous fused silica by MBE".
  Phys. Status Solidi B, 1–5 (2015)


 130. 2014


 131. Piet Schönherr, Shilei Zhang, Yuanqian Liu, Patryk Kusch, Stephanie Reich, Terence Giles, Dominik Daisenberger, Dharmalingam Prabhakaran, Yulin Chen and Thorsten Hesjedal
  "A new topological insulator built from quasi one-dimensional atomic ribbons".
  Phys. Status Solidi RRL, 1–6 (2014)

 132. S. E. Harrison, B. Zhou, Y. Huo, A. Pushp, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, J. S. Harris, Y. Chen, and T. Hesjedal
  "Preparation of layered thin film samples for angle-resolved photoemission spectroscopy".
  Appl. Phys. Lett. 105, 121608 (2014)

 133. Yi Zhang, Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Yulin Chen and Sung-Kwan Mo
  "Molecular beam epitaxial growth of a three-dimensional topological Dirac semimetal Na3Bi".
  Appl, Phys. Lett. 105, 031901 (2014)

 134. Z. K. Liu, J. Jiang, B. Zhou, Z. J. Wang, Y. Zhang, H. M. Weng, D. Prabhakaran, S. -K. Mo, H. Peng, P. Dudin, T. Kim, M. Hoesch, Z. Fang, X. Dai, Z. X. Shen, D. L. Feng, Z. Hussain, Y. L. Chen.
  "A stable three-dimensional topological Dirac semimetal Cd3As2".
  Nature Materials, 13, 677 (2014)

 135. Z. K. Liu, B. Zhou, Z. J. Wang, H. M. Weng, D. Prabhakaran, S. -K. Mo, Y. Zhang, Z. X. Shen, Z. Fang, X. Dai, Z. Hussain, Y. L. Chen.
  "Discovery of a Three-Dimensional Topological Dirac Semimetal, Na3Bi".
  Science, 343, 864 (2014)

 136. Yi Zhang, Tay-Rong Chang, Bo Zhou, Yong-Tao Cui, Hao Yan, Zhongkai Liu, Felix Schmitt, James Lee, Rob Moore, Yulin Chen, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Arun Bansil, Zhi-Xun Shen.
  "Direct observation of the transition from indirect to direct bandgap in atomically thin epitaxial MoSe2".
  Nature Nanotechnology, 9, 111 (2014)


 137. 2013


 138. Y. L. Chen, M. Kanou, Z. K. Liu, H. J. Zhang, J. A. Sobota, D. Leuenberger, S. K. Mo, B. Zhou, S-L. Yang, P. S. Kirchmann, D. H. Lu, R. G. Moore, Z. Hussain, Z. X. Shen, X. L. Qi, T. Sasagawa.
  "Discovery of a single topological Dirac fermion in the strong inversion asymmetric compound BiTeCl".
  Nature Physics, 9, 704 (2013)

 139. Yunfan Guo, Mahaya • Aisijiang, Kai Zhang, Wei Jiang, Yulin Chen, Wenshan Zheng, Zehao Song, Jie Cao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng.
  "Selective-Area Van der Waals Epitaxy of Topological Insulator Grid Nanostructures for Broadband Transparent Flexible Electrodes".
  Advanced Materials, 25, 5959 (2013)

 140. Li Zhang, Merav Dolev, Qi I. Yang, Robert H. Hammond, Bo Zhou, Alexander Palevski, Yulin Chen, Aharon Kapitulnik
  "Weak localization effects as evidence for bulk quantization in Bi2Se3 thin films
  Phys. Rev. B (Rapid Communications), 88, 121103R (2013)

 141. S. Li, S. E. Harrison, Y. Huo, A. Pushp, H. T. Yuan, B. Zhou, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, Y.-L. Chen, T. Hesjedal, and J. S. Harris
  "Magnetic properties of gadolinium substituted Bi2Te3 thin films"
  Appl. Phys. Lett. 102, 242412 (2013)

 142. S. E. Harrison, S. Li, Y. Huo, B. Zhou, Y. L. Chen, and J. S. Harris
  "Two-step growth of high quality Bi2Te3 thin films on Al2O3 (0001) by molecular beam epitaxy"
  Appl. Phys. Lett. 102, 171906 (2013)

 143. Z. K. Liu, R.-H. He, D. H. Lu, M. Yi, Yulin Chen, M. Hashimoto, R. G. Moore, S.-K. Mo, E. A. Nowadnick, J. Hu, T. J. Liu, Z. Q. Mao, T. P. Devereaux, Z. Hussain, and Z.-X. Shen
  "Measurement of Coherent Polarons in the Strongly Coupled Antiferromagnetically Ordered Iron-Chalcogenide Fe1.02Te using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy"
  Phys. Rev. Lett. 110, 037003 (2013)

 144. S. H. Yao, B. Zhou, M. H. Lu, Z. K. Liu, Y. B. Chen, J. G. Analytis, C. Brune, W. H.Dang, S.-K. Mo, Z.-X. Shen, I. R. Fisher, L. W. Molenkamp, H. L. Peng, Z. Hussain,and Yulin Chen
  "Observing electronic structures on ex-situ grown topological insulator thin films"
  Phys.Status Solidi RRL,7,130(2013) 145. 2012


 146. Bo Zhou, Z. K. Liu, J. G. Analytis, K. Igarashi, S. K. Mo, D. H. Lu, R. G. Moore, I. R. Fisher, T. Sasagawa, Z. X. Shen, Z. Hussain, and Y. L. Chen
  "Controlling the carriers of topological insulators by bulk and surface doping"
  Semicond. Sci. Technol. 27, 124002 (2012)

 147. S.-K. Mo, W. S. Lee, F. Schmitt, Y. L. Chen, D. H. Lu, C. Capan, D. J. Kim, Z. Fisk, C.-Q. Zhang, Z. Hussain, and Z.-X. Shen
  "Emerging coherence with unified energy, temperature, and lifetime scale in heavy fermion YbRh2Si2"
  Phys. Rev. B 85, 241103(R) (2012)

 148. Hui Li*, Jie Cao*, Wenshan Zheng*, Yulin Chen*, Di Wu, Wenhui Dang, Kai Wang, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  *: These authors contributed equally to this work
  "Controlled Synthesis of Topological Insulator Nanoplate Arrays on Mica"
  Journal of the American Chemical Society, 134, 6132 (2012)

 149. W. S. Lee, Y. D. Chuang, R. G. Moore, Y. Zhu, L. Patthey, M. Trigo, D. H. Lu, P. S. Kirchmann, O. Krupin, M. Yi, M. Langner, N. Huse, J. S. Robinson, Y. Chen, S. Y. Zhou, G. Coslovich, B. Huber, D. A. Reis, R. A. Kaind, R. W. Schoenlein, D. Doering, P. Denes, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. L. Johnson, M. Först, T. Sasagawa, Y. F. Kung, A. P. Sorini, A. F. Kemper, B. Moritz, T. P. Devereaux, D.-H. Lee, Z. X. Shen, and Z. Hussain
  "Phase fluctuations and the absence of topological defects in a photo-excited charge-ordered nickelate"
  Nature Communication, 3, 838 (2012)

 150. Hailin Peng, Wenhui Dang, Jie Cao, Yulin Chen, Di Wu, Wenshan Zheng, Hui Li, Zhi-Xun Shen, Zhongfan Liu
  "Topological insulator nanostructures for near-infrared transparent flexible electrodes"
  Nature Chemistry, 4, 281 (2012)

 151. Donghui Lu, Inna M. Vishik, Ming Yi, Yulin Chen, Rob G. Moore, and Zhi-Xun Shen
  "Angle-Resolved Photoemission Studies of Quantum Materials"
  Annual Review of Condensed Matter Physics, 3, 129 (2012)

 152. Z.K. Liu, Y.L. Chen, J.G. Analytis, S. K. Mo, D. H. Lu, R. G. Moore, I.R. Fisher, Z. Hussain, Z.X. Shen
  "Robust topological surface state against direct surface contamination"
  Physica E, 44, 891 (2012)

 153. Yulin Chen
  "Studies on the electronic structures of three-dimensional topological insulators by angle resolved photoemission spectroscopy"
  Frontiers of Physics, 7, 175 (2012)

 154. J. A. Sobota, S. Yang, J. G. Analytis, Y. L. Chen, I. R. Fisher, P. S. Kirchmann, Z. X. Shen
  "Ultrafast Optical Excitation of a Persistent Surface-State Population in the Topological Insulator Bi2Se3"
  Physical Review Letter, 108, 117403 (2012)


 155. 2011


 156. Desheng Kong*, Yulin Chen*, Judy J. Cha, Qianfan Zhang, James G. Analytis, Keji Lai, Zhongkai Liu, Seung Sae Hong, Kristie K. Koski, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, and Yi Cui
  *: These authors contributed equally to this work
  "Ambipolar field effect in the ternary topological insulator (BixSb1–x)2Te3 by composition tuning"
  Nature Nanotechnology, 6, 705 (2011)

 157. Desheng Kong, Judy J. Cha, Keji Lai, Hailin Peng, James G. Analytis, Stefan Meister, Yulin Chen, Hai-Jun Zhang, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, and Yi Cui
  "Rapid Surface Oxidation as a Source of Surface Degradation Factor for Bi2Se3"
  ACS NANO, 5, 4698 (2011)

 158. C. Jozwiak, Y. L. Chen, A. V. Fedorov, J. G. Analytis, C. R. Rotundu, A. K. Schmid, J. D. Denlinger, Y.-D. Chuang, D.-H. Lee, I. R. Fisher, R. J. Birgeneau, Z.X. Shen, Z. Hussain, and A. Lanzara
  "Widespread spin polarization effects in photoemission from topological insulators"
  Physical. Review. B, 84, 165113 (2011)

 159. C. Brune, C.X. Liu, E.G. Novik, E.M. Hankiewicz, H. Buhmann, Y. L. Chen, X.L. Qi, Z.X. Shen, S.C. Zhang, L.W. Molenkamp
  "Quantum Hall Effect from the Topological Surface States of Strained Bulk HgTe"
  Physical Review Letter, 106, 126803 (2011)


 160. 2010


 161. Y. L. Chen, Z. K. Liu, J. G. Analytis, J. H. Chu, H. J. zhang, B. H. Yan, S.-K. Mo, R. G. Moore, D. H. Lu, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Single Dirac Cone Topological Surface State and Unusual Thermoelectric Property of Compounds from a New Topological Insulator Family"
  Physical Review Letter, 105, 266401 (2010)

 162. Y. L. Chen, J. H. Chu, J. G. Analytis, Z. K. Liu, K. Igarashi, H.-H. Kuo, X. L. Qi, S.-K. Mo, R. G. Moore, D. H. Lu, M. Hashimoto, T. Sasagawa, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Massive Dirac Fermion on the Surface of a Magnetically Doped Topological Insulator"
  Science, 329, 659 (2010)

 163. James G. Analytis, Jiun-Haw Chu, Yulin Chen, Felipe Corredor, Ross D. McDonald, Z. X. Shen, and Ian R. Fisher
  "Bulk Fermi surface coexistence with Dirac surface state in Bi2Se3: A comparison of photoemission and Shubnikov–de Haas measurements"
  Physical Review B, 81, 205407 (2010)

 164. Steve Johnston, Wei-Sheng Lee, Yulin Chen, E. A. Nowadnick, Brian Moritz, Z.-X. Shen, and Thomas Peter Devereaux
  "Material and Doping Dependence of the Nodal and Antinodal Dispersion Renormalizations in Single- and Multilayer Cuprates"
  Advances in Condensed Matter Physics, 2010, 968304 (2010)

 165. Desheng Kong, Jason C. Randel, Hailin Peng, Judy J. Cha, Stefan Meister, Keji Lai, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan, and Yi Cui
  "Topological Insulator Nanowires and Nanoribbons"
  Nano Letters, 10, 329 (2010)

 166. Zhanybek Alpichshev, J. G. Analytis, J.-H. Chu, I.R. Fisher, Y. L. Chen, Z.X. Shen, A. Fang, and A. Kapitulnik
  "STM Imaging of Electronic Waves on the Surface of Bi2Te3: Topologically Protected Surface States and Hexagonal Warping Effects"
  Physical Review Letter, 104,016401 (2010)

 167. Hailin Peng, Keji Lai, Desheng Kong, Stefan Meister, Yulin Chen, Xiaoliang Qi, Shoucheng Zhang, Zhixun Shen and Yi Cui
  "Aharonov–Bohm interference in topological insulator nanoribbons"
  Nature Materials, 9, 225 (2010)


 168. 2009


 169. Kenjiro K. Gomes, Wonhee Ko, Warren Mar, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan
  "Quantum Imaging of Topologically Unpaired Spin-Polarized Dirac Fermions"
  Preprint: http://arxiv.org/abs/0909.0921

 170. Yulin Chen, Akira Iyo, Wanli Yang, Akihiro Ino, M. Arita, Hiroshi Eisaki, H. Namatame, M. Taniguchi, Zahid Hussain, and Z.-X. Shen
  "Unusual Layer-Dependent Charge Distribution, Collective Mode Coupling, and Superconductivity in Multilayer Cuprate Ba2Ca3Cu4O8F2"
  Physical Review Letter, 103, 036403 (2009)

 171. Y. L. Chen, J. G. Analytis, J. H. Chu, Z. K. Liu, S.-K. Mo, X. L. Qi, H. J. Zhang, D.H. Lu, X. Dai, Z. Fang, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Experimental Realization of a Three-Dimensional Topological Insulator, Bi2Te3"
  Science, 325, 178 (2009)

 172. Y. L. Chen, W. S. Lee and Z.-X. Shen
  "A step closer to visualizing the electron–phonon interplay in real time"
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 963 (2009)


 173. 2007


 174. G. Lebedev, A. Tremsin, O. Siegmund, Y. Chen, Z.-X. Shen, and Z. Hussain
  "Complete momentum and energy resolved TOF electron spectrometer for time-resolved photoemission spectroscopy"
  Nuclear Instrument and Methods in Physics Research A, 582, 168 (2007)

 175. A. S. Tremsin, G. V. Lebedev, O. H. W. Siegmund, J. V. Vallerga, J. S. Hull, J. B. McPhate, C. Jozwiak, Y. Chen, J. H. Guo, Z. X. Shen, and Z. Hussain
  "High spatial and temporal resolution photon/electron counting detector for synchrotron radiation research"
  Nuclear Instrument and Methods in Physics Research A, 580, 853 (2007)

 176. Wenhui Xie, O. Jepsen, O. K. Andersen, Yulin Chen, and Z.-X. Shen
  "Insights from Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy of an Undoped Four-Layered Two-Gap High-Tc Superconductor"
  Physical Review Letter, 98, 047001 (2007)

 177. W. Meevasana, X. J. Zhou, S. Sahrakorpi, W. S. Lee, W. L. Yang, K. Tanaka, N. Mannella, T. Yoshida, D. H. Lu, Y. L. Chen, R. H. He, Hsin Lin, S. Komiya, Y. Ando, F. Zhou, W. X. Ti, J. W. Xiong, Z. X. Zhao, T. Sasagawa,T. Kakeshita, K. Fujita, S. Uchida, H. Eisaki, A. Fujimori, Z. Hussain, R. S. Markiewicz, A. Bansil, N. Nagaosa, J. Zaanen, T. P. Devereaux, and Z.-X. Shen
  "Hierarchy of multiple many-body interaction scales in high-temperature superconductors"
  Physical Review B, 75, 174506 (2007)


 178. 2006 and before


 179. Yulin Chen, Akira Iyo, Wanli Yang, Xingjiang Zhou, Donghui Lu, Hiroshi Eisaki, Thomas P. Devereaux, Zahid Hussain, and Z.-X. Shen
  "Anomalous Fermi-Surface Dependent Pairing in a Self-Doped High-Tc Superconductor"
  Physical Review Letter, 97, 236401 (2006)

 180. Ci-hui Liu, Jun-jie Zhu, Bi-xia Lin, Yu-Lin Chen, Cong Peng, Zhen Yang, Zhu-xi Fu
  "Deep Level of ZnO/p-Si Heterostructure and Its Influence on the Photoluminescence"
  Chinese Journal of Luminescence, 22,218 (2001)

 181. C. H. Liu,Y. L. Chen, B. X. Lin, J. J. Zhu, Z. X. Zhu, C Peng, Z Yang
  "Electrical Properties of the ZnO/Si Heterostructure"
  Chinese Physics Letters, 18, 1108 (2001)