Chen group in Oxford

  2019


 1. Y. J. Chen, L. X. Xu, J. H. Li, Y. W. Li, C. F. Zhang, H. Li, Y. Wu, A. J. Liang, C. Chen, S. W. Jung, C. Cacho, H. Y. Wang, Y. H. Mao, S. Liu, M. X. Wang, Y. F. Guo, Y. Xu, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Topological Electronic Structure and Its Temperature Evolution in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4"
  https://arxiv.org/abs/1907.05119

 2. Hao Su, Benchao Gong, Wujun Shi, Haifeng Yang, Hongyuan Wang, Wei Xia, Zhenhai Yu, Peng-Jie Guo, Jinhua Wang, Linchao Ding, Liangcai Xu, Xiaokang Li, Xia Wang, Zhiqiang Zou, Na Yu, Zengwei Zhu, Yulin Chen, Zhongkai Liu, Kai Liu, Gang Li, Yanfeng Guo
  "Magnetic exchange induced Weyl state in a semimetal EuCd2Sb2"
  https://arxiv.org/abs/1903.12532

 3. Yan Liang, Yujie Chen, Yuanwei Sun, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Xiaofeng Xu, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Peng Gao, Jiandong Guo, and Hailin Peng
  "Molecular Beam Epitaxy and Electronic Structure of Atomically Thin Oxyselenide Films"
  Advanced Materials, 2019, 1901964 (2019)

 4. H. F. Yang, L. X. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, C. Chen, H. Peng, M. Schmidt, D. Prabhakaran, B. A. Bernevig, C. Felser, B. H. Yan and Y. L. Chen
  "Topological Lifshitz Transitions and Fermi Arc Manipulation in Weyl Semimetal NbAs"
  Nature Communications, 10, 3478 (2019)

 5. Jiaxin Zhang, Xiaochan Cai, Wei Xia, Aiji Liang, Junwei Huang, Chengwei Wang, Lexian Yang, Hongtao Yuan, Yulin Chen, Shilei Zhang, Yanfeng Guo, Zhongkai Liu, and Gang Li
  "Unveiling Electronic Correlation and the Ferromagnetic Superexchange Mechanism in the van der Waals Crystal CrSiTe3"
  Physical Review Letter, 123, 047203 (2019)

 6. X. Xu, J. Jiang, W. J. Shi, Vicky Süß, C. Shekhar, S. C. Sun, Y. J. Chen, S.-K. Mo, C. Felser, B. H. Yan, H. F. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Strong spin-orbit coupling and Dirac nodal lines in the three-dimensional electronic structure of metallic rutile IrO2"
  Physical Review B, 99, 195106 (2019)

 7. Niels B. M. Schröter, Ding Pei, Maia G. Vergniory, Yan Sun, Kaustuv Manna, Fernando de Juan, Jonas. A. Krieger, Vicky Süss, Marcus Schmidt, Pavel Dudin, Barry Bradlyn, Timur K. Kim, Thorsten Schmitt, Cephise Cacho, Claudia Felser, Vladimir N. Strocov, Yulin Chen
  "Chiral topological semimetal with multifold band crossings and long Fermi arcs"
  Nature Physics, 15, 759 (2019)


 8. 2018


 9. Z. Xiang, Y. Kasahara, T. Asaba, B. Lawson, C. Tinsman, Lu Chen, K. Sugimoto, H. Kawaguchi, Y. Sato, G. Li, S. Yao, Y. L. Chen, F. Iga, John Singleton, Y. Matsuda, L. Li
  "Quantum Oscillations of Electrical Resistivity in an Insulator"
  Science, 362, 65 (2018)

 10. Cheng Chen, Meixiao Wang, Jinxiong Wu, Huixia Fu, Haifeng Yang, Zhen Tian, Teng Tu, Han Peng, Yan Sun, Xiang Xu, Juan Jiang, Niels B.M. Schröter, Yiwei Li, Ding Pei, Shuai Liu, Sandy A. Ekahana, Hongtao Yuan, Jiamin Xue, Gang Li, Jinfeng Jia, Zhongkai Liu, Binghai Yan, Hailin Peng and Yulin Chen
  "Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2Se"
  Science Advances, 4, eaat8355 (2018)

 11. Haifeng Yang, Aiji Liang, Cheng Chen, Chaofan Zhang, Niels B.M. Schroeter and Yulin Chen
  "Visualizing electronic structures of quantum materials by angle-resolved photoemission spectroscopy"
  Nature Review Materials, 3, 341 (2018)

 12. Enke Liu, Yan Sun, Nitesh Kumar, Lukas Muechler, Aili Sun, Lin Jiao, Shuo-Ying Yang, Defa Liu, Aiji Liang, Qiunan Xu, Johannes Kroder, Vicky Süß, Horst Borrmann, Chandra Shekhar, Zhaosheng Wang, Chuanying Xi, Wenhong Wang, Walter Schnelle, Steffen Wirth, Yulin Chen, Sebastian Goennenwein, and Claudia Felser
  "Giant anomalous Hall effect in a ferromagnetic Kagomé-lattice semimetal"
  Nature Physics, 14, 1125 (2018)

 13. Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Hao Hong, Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu, and Hailin Peng
  "Ultrafast and highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals"
  Nature Communications, 9, 3311 (2018)

 14. H. F. Yang, C. Chen, H. Wang, Z. K. Liu, T. Zhang, H. Peng, N.B.M. Schröter, S. A. Ekahana, J. Jiang, L. X. Yang, V. Kandyba, A. Barinov, C. Y. Chen, J. Avila, M. C. Asensio, H. L. Peng, Z. F. Liu, and Y. L. Chen
  "Single Crystalline Electronic Structure and Growth Mechanism of Aligned Square Graphene Sheets"
  APL Materials, 6, 036107 (2018)

 15. Y. W. Li, J. Jiang, H. F. Yang, D. Prabhakaran, Z. K. Liu, L. X. Yang, Y. L. Chen
  "Folded superstructure and degeneracy-enhanced band gap in a weak-coupling CDW system"
  Physical Review B, 97, 115118 (2018)

 16. J. Jiang, N. B. M. Schröter, S.-C. Wu, N. Kumar, C. Shekhar, H. Peng, X. Xu, C. Chen, H. F. Yang, C.-C. Hwang, S.-K. Mo, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
  "Observation of topological surface states and strong electron/hole imbalance in extreme magnetoresistance compound LaBi"
  Physical Review Materials, 2, 024201 (2018)

 17. Xin-Yi Yang, Guan-Yong Wang, Chen-Xiao Zhao, Zhen Zhu, Lu Dong, Ai-Min Li, Yang-Yang Lv, Shu-Hua Yao, Yan-Bin Chen, Dan-Dan Guan, Yao-Yi Li, Hao Zheng, Dong Qian, Canhua Liu, Yu-lin Chen, Jin-Feng Jia
  "Surface Structure and Reconstructions of HgTe (111) Surfaces"
  Chinese Phyiscs Letter, 35, 026802 (2018)

 18. Moon-Sun Nam, Benjamin H. Willams, Yulin Chen, Sonia Contera, Shuhua Yao, Minghui Lu, Yan-Feng Chen, Grigore A. Timco, Christopher A. Muryn, Richard E.P. Winpenny, Arzhang Ardavan
  "How to probe the spin contribution to momentum relaxation in topological insulators"
  Nature communications, 9, 56 (2018)

 19. Guang-Hao Hong, Cheng-Wei Wang, Juan Jiang, Cheng Chen, Sheng-Tao Cui, Hai-Feng Yang, Ai-Ji Liang, Shuai Liu, Yang-Yang Lv, Jian Zhou, Yan-Bin Chen, Shu-Hua Yao, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Mei-Xiao Wang, Le-Xian Yang, Zhong-Kai Liu, Yu-lin Chen
  "Measurement of the bulk and surface bands in Dirac line-node semimetal ZrSiS"
  Chinese Phyiscs B, 27, 017105 (2018)

 20. M. R. Scholz, V. A. Rogalev, L. Dudy, F. Reis, F. Adler, J. Aulbach, L. J. Collins-McIntyre, L. B. Duffy, H. F. Yang, Y. L. Chen, T. Hesjedal, Z. K. Liu, M. Hoesch, S. Muff, J. H. Dil, J. Schäfer, R. Claessen
  "The topological surface state of α-Sn on InSb(001) as studied by photoemission"
  Physical Review B, 97, 075101 (2018)


 21. 2017


 22. Yiwei Li, Yunyouyou Xia, Sandy Adhitia Ekahana1, Nitesh Kumar, Juan Jiang, Lexian Yang, Cheng Chen, Chaoxing Liu, Binghai Yan, Claudia Felser, Gang Li, Zhongkai Liu, Yulin Chen
  "Topological origin of the type-II Dirac fermions in PtSe2"
  Physical Review Materials, 1, 074202, (2017)

 23. A.J. Liang, J. Jiang, M.X. Wang, Y. Sun, N. Kumar, C. Shekhar, C. Chen, H. Peng, C.W. Wang, X. Xu, H.F. Yang, S.T. Cui, G.H. Hong, Y.-Y. Xia, S.-K. Mo, Q. Gao, X.J. Zhou, L.X. Yang, C. Felser, B.H. Yan, Z.K. Liu, and Y.L. Chen
  "Observation of the topological surface state in the nonsymmorphic topological insulator KHgSb"
  Physical Review B, 96, 165143 (2017)

 24. C.W. Wang, Y.Y.Y. Xia, Z. Tian, J. Jiang, B.H. Li, S.T. Cui, H.F. Yang, A.J. Liang, X.Y. Zhan, G.H. Hong, S. Liu, C. Chen, M.X. Wang, L.X. Yang, Z. Liu, Q.X. Mi, G. Li, J.M. Xue, Z.K. Liu, and Y.L. Chen
  "Photoemission study of the electronic structure of valence band convergent SnSe"
  Physical Review B, 96, 165118 (2017)

 25. Fucong Fei, Xiangyan Bo, Rui Wang, Bin Wu, Juan Jiang, Dongzhi Fu, Ming Gao, Hao Zheng, Yulin Chen, Xuefeng Wang, Haijun Bu, Fengqi Song, Xiangang Wan, Baigeng Wang, and Guanghou Wang
  "Nontrivial Berry phase and type-II Dirac transport in the layered material PdTe2"
  Physical Review B, 96, 041201(R) (2017)

 26. Qihang Zhang, Zhongkai Liu, Yan Sun, Haifeng Yang, Juan Jiang, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Xiaofeng Qian, Liang Fu, Shuhua Yao, Minghui Lu, Claudia Felser, Binghai Yan, Yulin Chen Lexian Yang
  "Lifshitz Transitions Induced by Temperature and Surface Doping in Type-II Weyl Semimetal Candidate Td-WTe2"
  Physica Status Solidi, RRL, 2017, 1700209 (2017)

 27. Niels B M Schröter, Matthew D Watson, Liam B Duffy, Moritz Hoesch, Yulin Chen, Thorsten Hesjedal and Timur K Kim
  "Emergence of Dirac-like bands in the monolayerlimit of epitaxial Ge films on Au(111)"
  2D Materials, 4, 031005 (2017)

 28. Sandy Adhitia Ekahana; Shu-Chun Wu; Juan Jiang; Kenjiro Okawa; Dharmalingam Prabhakaran; Chan-Cuk Hwang; Sung-Kwan Mo; Takao Sasagawa; Claudia Felser; Binghai Yan; Zhongkai Liu; Yulin Chen
  "Observation of nodal line in non-symmorphic topological semimetal InBi"
  New Journal of Physics, 19, 065007 (2017)

 29. Han Peng, Niels B. M. Schröter, Jianbo Yin, Huan Wang, Ting-Fung Chung, Haifeng Yang, Sandy Ekahana, Zhongkai Liu, Juan Jiang, Lexian Yang, Teng Zhang, Cheng Chen, Heng Ni, Alexey Barinov, Yong P. Chen, Zhongfan Liu, Hailin Peng, Yulin Chen
  "Substrate Doping Effect and Unusually Large Angle van Hove Singularity Evolution in Twisted Bi- and Multilayer Graphene"
  Advanced Materials, 29, 1606741 (2017)

 30. Shujie Tang, Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas Devereaux, Michael Crommie, Sung-Kwan Mo, and Zhi-Xun Shen
  "Quantum Spin Hall State in Monolayer 1T’-WTe2"
  Nature Physics 13, 683 (2017)

 31. Jixiong Wu, Hongtao Yuan, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, Hongqi Xu, Yi Cui, Harold Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, and Hailin Peng
  "High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se"
  Nature Nanotechnology, 12, 530 (2017)

 32. C. Chen, X. Xu, J. Jiang, S. -C. Wu, Y. P. Qi, L. X. Yang, M. X. Wang, Y. Sun, N.B.M. Schröter, H. F. Yang, L. M. Schoop, Y. Y. Lv, J. Zhou, Y. B. Chen, S. H. Yao, M. H. Lu, Y. F. Chen, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu and Y.L. Chen
  "Dirac Line-nodes and Effect of Spin-orbit Coupling in Non-symmorphic Critical Semimetal MSiS (M=Hf, Zr)"
  Physcal Revivew B, 95, 125126 (2017)

 33. J. Jiang, Z. K. Liu, Y. Sun, H. F. Yang, R. Rajamathi, Y. P. Qi, L. X. Yang, C. Chen, H. Peng, C.-C. Hwang, S. Z. Sun, S.-K. Mo, I. Vobornik, J. Fujii, S. S. P. Parkin, C. Felser, B. H. Yan, Y. L. Chen
  "Signature of type-II Weyl semimetal phase in MoTe2"
  Nature Communications, 8, 13973 (2017)

 34. Thorsten Hesjedal and Yulin Chen
  "Topological insulators: Engineered heterostructures"
  Nature Materials, 16, 3 (2017)

 35. Yi Zhang, Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Lexian Yang, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Yulin Chen, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo
  "ARPES study of the epitaxially grown topological crystalline insulator SnTe(111)"
  J. Electron Spectrosc., 219, 35 (2017)


 36. 2016


 37. Junfeng He, Chaofan Zhang, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, Z.-X. Shen
  "Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb"
  Phys. Rev. Lett., 117, 267201 (2016)

 38. L. Shen, M. X. Wang, S. C. Sun, J. Jiang, X. Xu, T. Zhang, Q. H. Zhang, S. H. Yao, M. H. Lu, Y. F. Chen, C. Felser, B. H. Yan, Z. K. Liu, L. X. Yang and Y. L. Chen
  "Spectroscopic evidence for the gapless electronic structure in bulk ZrTe5"
  J. Electron Spectrosc., in press

 39. Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Y. L. Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  "Surface Monocrystallization of Copper Foil for Fast Growth of Large Single-Crystal Graphene under Free Molecular Flow"
  Advanced Materials, 28, 8968 (2016)

 40. Zhongkai Liu, Lexian Yang, Shu-Chun Wu, Chandra Shekhar, Juan Jiang, Haifeng Yang, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Binghai Yan, Claudia Felser, Yulin Chen
  "Observation of unusual topological surface states in half-Heusler compounds LnPtBi (Ln=Lu, Y)"
  Nature Communications, 7, 12924 (2016)

 41. Xuefeng Wang, Xingchen Pan, Ming Gao, Jihai Yu, Juan Jiang, Junran Zhang, Huakun Zuo, Minhao Zhang, Zhongxia Wei, Wei Niu, Zhengcai Xia, Xiangang Wan, Yulin Chen, Fengqi Song, Yongbing Xu, Baigeng Wang, Guanghou Wang, Rong Zhang
  "Evidence of Both Surface and Bulk Dirac Bands and Anisotropic Nonsaturating Magnetoresistance in ZrSiS"
  Adv. Electron. Mater., 2, 1600228 (2016)

 42. Yang-Yang Lv, Bin-Bin Zhang, Xiao Li, Bin Pang, Fan Zhang, Da-Jun Lin, Jian Zhou, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Shan-Tao Zhang, Minghui Lu, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Yan-Feng Chen
  "Dramatically decreased magnetoresistance in non-stoichiometric WTe2 crystals"
  Scientific Reports 6, 26903 (2016)

 43. Hongtao Yuan, Zhongkai Liu, Gang Xu, Bo Zhou, Sanfeng Wu, Dumitru Dumcenco, Kai Yan, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Pavel Dudin, Victor Kandyba, Mikhail Yablonskikh, Alexei Barinov, Zhixun Shen, Shoucheng Zhang, Yingsheng Huang, Xiaodong Xu, Zahid Hussain, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Yulin Chen
  "Evolution of the Valley Position in Bulk Transition-Metal Chalcogenides and Their Monolayer Limit"
  Nano Letters, 16, 4738 (2016)

 44. Li Lin, Xiang Xu, Jianbo Yin, Jingyu Sun, Zhenjun Tan, Ai Leen Koh, Huan Wang, Hailin Peng*, Yulin Chen*, and Zhongfan Liu*
  "Tuning Chemical Potential Difference across Alternately Doped Graphene p–n Junctions for High-Efficiency Photodetection"
  Nano Letters, 16, 4094 (2016)

 45. Zhenjun Tan, Jianbo Yin, Cheng Chen, Huan Wang, Li Lin, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Xiao Sun, Haifeng Yang, Yulin Chen, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  "Building Large-Domain Twisted Bilayer Graphene with van Hove Singularity"
  ACS Nano, 10, 6725 (2016)

 46. Y. Zhang, M.M. Ugeda, C.H. Jin, S.F. Shi, A.J. Bradley, A. Martin-Recio, H. Ryu, J. Kim, S.J. Tang, Y. Kim, B. Zhou, C. Hwang, Y.L. Chen, F. Wang, M.F. Crommie, Z. Hussain, Z.X. Shen, S.K. Mo,
  "Electronic Structure, Surface Doping, and Optical Response in Epitaxial WSe2 Thin Films"
  Nano Letters, 16, 2485 (2016)

 47. Cheng He, Xiao-Chen Sun, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lua, Yulin Chen, Liang Feng, and Yan-Feng Chen
  "Photonic topological insulator with broken time-reversal symmetry"
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 4924 (2016)

 48. Jianbo Yin, Huan Wang, Han Peng, Zhenjun Tan, Lei Liao, Li Lin, Xiao Sun, Ai Leen Koh, Yulin Chen*, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*
  "Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity"
  Nature Communications, 7, 10699 (2016)

 49. Z. K. Liu, L. X. Yang, Y. Sun, T. Zhang, H. Peng, H. F. Yang, C. Chen, Y. Zhang, Y. F. Guo, D. Prabhakaran, M. Schmidt, Z. Hussain, S.-K. Mo, C. Felser, B. Yan and Y. L. Chen
  "Evolution of the Fermi surface of Weyl semimetals in the transition metal pnictide family"
  Nature Materials, 15, 27 (2016)


 50. 2015


 51. Z. K. Liu, M. Yi, Y. Zhang, J. Hu, R. Yu, J.-X. Zhu, R.-H. He, Y. L. Chen, M. Hashimoto, R. G. Moore, S.-K. Mo, Z. Hussain, Q. Si, Z. Q. Mao, D. H. Lu, Z.-X. Shen
  "Experimental observation of incoherent-coherent crossover and orbital-dependent band renormalization in iron chalcogenide superconductors"
  Phys. Rev. B, 92, 235138 (2015)

 52. SE Harrison, LJ Collins-McIntyre, P Schönherr, A Vailionis, V Srot, PA van Aken, AJ Kellock, A Pushp, SS Parkin, JS Harris, B Zhou, Y. L. Chen, T Hesjedal
  "Massive Dirac Fermion Observed in Lanthanide-Doped Topological Insulator Thin Films"
  Scientific Reports 5, 15767 (2015)

 53. S. E. Harrison, L. J. Collins-McIntyre, S. L. Zhang, A. A. Baker, A. I. Figueroa, A. J. Kellock, A. Pushp, Y. L. Chen, S. S. P. Parkin, J. S. Harris, G. van der Laan and T. Hesjedal
  "Study of Ho-doped Bi2Te3 topological insulator thin films"
  Appl. Phys. Lett. 107, 182406 (2015)

 54. L. X. Yang, Z. K. Liu, Y. Sun, H. Peng, H. F. Yang, T. Zhang, B. Zhou, Y. Zhang, Y. F. Guo, M. Rahn, D Prabhakaran, Z. Hussain, S.–K. Mo, C. Felser, B. Yan and Y. L. Chen
  "Weyl semimetal phase in the non-centrosymmetric compound TaAs"
  Nature Physics, 11, 728 (2015)

 55. Chandra Shekhar, Ajaya K. Nayak, Yan Sun, Marcus Schmidt, Michael Nicklas, Inge Leermakers, Uli Zeitler, Yurii Skourski, Jochen Wosnitza, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Walter Schnelle, Horst Borrmann, Yuri Grin, Claudia Felser and Binghai Yan
  "Extremely large magnetoresistance and ultrahigh mobility in the topological Weyl semimetal candidate NbP"
  Nature Physics 11, 645 (2015)

 56. Lei Liao†, Huan Wang, Han Peng, Jianbo Yin, Ai Leen Koh, Yulin Chen, Qin Xie, Hailin Peng, and Zhongfan Liu
  "van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene"
  Nano Letters, 15, 5585 (2015)

 57. Wenshan Zheng, Tian Xie, Yu Zhou, Yulin Chen, Jiang Wei, Shuli Zhao, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Yue Wu, Guanchu Chen, Yunfan Guo, Jianbo Yin, Shaoyun Huang, Hongqi Xu, Zhongfan Liu and Hailin Peng
  "Patterning two-dimensional chalcogenide crystals of Bi2Se3 and In2Se3 and efficient photodetectors"
  Nature communications, 6, 6972 (2015)

 58. M. D. Watson, T. K. Kim, A. A. Haghighirad, N. R. Davies, A. McCollam, A. Narayanan, S. F. Blake, Y. L. Chen, S. Ghannadzadeh, A. J. Schofield, M. Hoesch, C. Meingast, T. Wolf, and A. I. Coldea1
  "Emergence of the nematic electronic state in FeSe"
  Phys. Rev. B, 91, 155106 (2015)

 59. A. Narayanan, M. D. Watson, S. F. Blake, Y. L. Chen, D. Prabhakaran, B. Yan, N. Bruyant, L. Drigo, C. Felser, T. Kong, P. C. Canfield, and A. I. Coldea
  "Linear Magnetoresistance Caused by Mobility Fluctuations in n-Doped Cd3As2"
  Phys. Rev. Lett., 114, 117201 (2015)

 60. Wei Zhang, Michae Saliba, David T. Moore, Sandeep K. Pathak, Maximilian T. Ho¨rantner, Thomas Stergiopoulos, Samuel D. Stranks, Giles E. Eperon, Jack A. Alexander-Webber, Antonio Abate, Aditya Sadhanala, Shuhua Yao, Yulin Chen, Richard H. Friend, Lara A. Estroff, Ulrich Wiesner & Henry J. Snaith
  "Ultrasmooth organic–inorganic perovskite thin-film formation and crystallization for efficient planar heterojunction solar cells".
  Nature communications, 6, 6142 (2015)

 61. L. J. Collins-McIntyre, W. Wang, B. Zhou, S. C. Speller, Y. L. Chen and T. Hesjedal
  "Growth of Bi2Se3 and Bi2Te3 on amorphous fused silica by MBE".
  Phys. Status Solidi B, 1–5 (2015)


 62. 2014


 63. Piet Schönherr, Shilei Zhang, Yuanqian Liu, Patryk Kusch, Stephanie Reich, Terence Giles, Dominik Daisenberger, Dharmalingam Prabhakaran, Yulin Chen and Thorsten Hesjedal
  "A new topological insulator built from quasi one-dimensional atomic ribbons".
  Phys. Status Solidi RRL, 1–6 (2014)

 64. S. E. Harrison, B. Zhou, Y. Huo, A. Pushp, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, J. S. Harris, Y. Chen, and T. Hesjedal
  "Preparation of layered thin film samples for angle-resolved photoemission spectroscopy".
  Appl. Phys. Lett. 105, 121608 (2014)

 65. Yi Zhang, Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Yulin Chen and Sung-Kwan Mo
  "Molecular beam epitaxial growth of a three-dimensional topological Dirac semimetal Na3Bi".
  Appl, Phys. Lett. 105, 031901 (2014)

 66. Z. K. Liu, J. Jiang, B. Zhou, Z. J. Wang, Y. Zhang, H. M. Weng, D. Prabhakaran, S. -K. Mo, H. Peng, P. Dudin, T. Kim, M. Hoesch, Z. Fang, X. Dai, Z. X. Shen, D. L. Feng, Z. Hussain, Y. L. Chen.
  "A stable three-dimensional topological Dirac semimetal Cd3As2".
  Nature Materials, 13, 677 (2014)

 67. Z. K. Liu, B. Zhou, Z. J. Wang, H. M. Weng, D. Prabhakaran, S. -K. Mo, Y. Zhang, Z. X. Shen, Z. Fang, X. Dai, Z. Hussain, Y. L. Chen.
  "Discovery of a Three-Dimensional Topological Dirac Semimetal, Na3Bi".
  Science, 343, 864 (2014)

 68. Yi Zhang, Tay-Rong Chang, Bo Zhou, Yong-Tao Cui, Hao Yan, Zhongkai Liu, Felix Schmitt, James Lee, Rob Moore, Yulin Chen, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Arun Bansil, Zhi-Xun Shen.
  "Direct observation of the transition from indirect to direct bandgap in atomically thin epitaxial MoSe2".
  Nature Nanotechnology, 9, 111 (2014)


 69. 2013


 70. Y. L. Chen, M. Kanou, Z. K. Liu, H. J. Zhang, J. A. Sobota, D. Leuenberger, S. K. Mo, B. Zhou, S-L. Yang, P. S. Kirchmann, D. H. Lu, R. G. Moore, Z. Hussain, Z. X. Shen, X. L. Qi, T. Sasagawa.
  "Discovery of a single topological Dirac fermion in the strong inversion asymmetric compound BiTeCl".
  Nature Physics, 9, 704 (2013)

 71. Yunfan Guo, Mahaya • Aisijiang, Kai Zhang, Wei Jiang, Yulin Chen, Wenshan Zheng, Zehao Song, Jie Cao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng.
  "Selective-Area Van der Waals Epitaxy of Topological Insulator Grid Nanostructures for Broadband Transparent Flexible Electrodes".
  Advanced Materials, 25, 5959 (2013)

 72. Li Zhang, Merav Dolev, Qi I. Yang, Robert H. Hammond, Bo Zhou, Alexander Palevski, Yulin Chen, Aharon Kapitulnik
  "Weak localization effects as evidence for bulk quantization in Bi2Se3 thin films
  Phys. Rev. B (Rapid Communications), 88, 121103R (2013)

 73. S. Li, S. E. Harrison, Y. Huo, A. Pushp, H. T. Yuan, B. Zhou, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, Y.-L. Chen, T. Hesjedal, and J. S. Harris
  "Magnetic properties of gadolinium substituted Bi2Te3 thin films"
  Appl. Phys. Lett. 102, 242412 (2013)

 74. S. E. Harrison, S. Li, Y. Huo, B. Zhou, Y. L. Chen, and J. S. Harris
  "Two-step growth of high quality Bi2Te3 thin films on Al2O3 (0001) by molecular beam epitaxy"
  Appl. Phys. Lett. 102, 171906 (2013)

 75. Z. K. Liu, R.-H. He, D. H. Lu, M. Yi, Yulin Chen, M. Hashimoto, R. G. Moore, S.-K. Mo, E. A. Nowadnick, J. Hu, T. J. Liu, Z. Q. Mao, T. P. Devereaux, Z. Hussain, and Z.-X. Shen
  "Measurement of Coherent Polarons in the Strongly Coupled Antiferromagnetically Ordered Iron-Chalcogenide Fe1.02Te using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy"
  Phys. Rev. Lett. 110, 037003 (2013)

 76. S. H. Yao, B. Zhou, M. H. Lu, Z. K. Liu, Y. B. Chen, J. G. Analytis, C. Brune, W. H.Dang, S.-K. Mo, Z.-X. Shen, I. R. Fisher, L. W. Molenkamp, H. L. Peng, Z. Hussain,and Yulin Chen
  "Observing electronic structures on ex-situ grown topological insulator thin films"
  Phys.Status Solidi RRL,7,130(2013) 77. 2012


 78. Bo Zhou, Z. K. Liu, J. G. Analytis, K. Igarashi, S. K. Mo, D. H. Lu, R. G. Moore, I. R. Fisher, T. Sasagawa, Z. X. Shen, Z. Hussain, and Y. L. Chen
  "Controlling the carriers of topological insulators by bulk and surface doping"
  Semicond. Sci. Technol. 27, 124002 (2012)

 79. S.-K. Mo, W. S. Lee, F. Schmitt, Y. L. Chen, D. H. Lu, C. Capan, D. J. Kim, Z. Fisk, C.-Q. Zhang, Z. Hussain, and Z.-X. Shen
  "Emerging coherence with unified energy, temperature, and lifetime scale in heavy fermion YbRh2Si2"
  Phys. Rev. B 85, 241103(R) (2012)

 80. Hui Li*, Jie Cao*, Wenshan Zheng*, Yulin Chen*, Di Wu, Wenhui Dang, Kai Wang, Hailin Peng, Zhongfan Liu
  *: These authors contributed equally to this work
  "Controlled Synthesis of Topological Insulator Nanoplate Arrays on Mica"
  Journal of the American Chemical Society, 134, 6132 (2012)

 81. W. S. Lee, Y. D. Chuang, R. G. Moore, Y. Zhu, L. Patthey, M. Trigo, D. H. Lu, P. S. Kirchmann, O. Krupin, M. Yi, M. Langner, N. Huse, J. S. Robinson, Y. Chen, S. Y. Zhou, G. Coslovich, B. Huber, D. A. Reis, R. A. Kaind, R. W. Schoenlein, D. Doering, P. Denes, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. L. Johnson, M. Först, T. Sasagawa, Y. F. Kung, A. P. Sorini, A. F. Kemper, B. Moritz, T. P. Devereaux, D.-H. Lee, Z. X. Shen, and Z. Hussain
  "Phase fluctuations and the absence of topological defects in a photo-excited charge-ordered nickelate"
  Nature Communication, 3, 838 (2012)

 82. Hailin Peng, Wenhui Dang, Jie Cao, Yulin Chen, Di Wu, Wenshan Zheng, Hui Li, Zhi-Xun Shen, Zhongfan Liu
  "Topological insulator nanostructures for near-infrared transparent flexible electrodes"
  Nature Chemistry, 4, 281 (2012)

 83. Donghui Lu, Inna M. Vishik, Ming Yi, Yulin Chen, Rob G. Moore, and Zhi-Xun Shen
  "Angle-Resolved Photoemission Studies of Quantum Materials"
  Annual Review of Condensed Matter Physics, 3, 129 (2012)

 84. Z.K. Liu, Y.L. Chen, J.G. Analytis, S. K. Mo, D. H. Lu, R. G. Moore, I.R. Fisher, Z. Hussain, Z.X. Shen
  "Robust topological surface state against direct surface contamination"
  Physica E, 44, 891 (2012)

 85. Yulin Chen
  "Studies on the electronic structures of three-dimensional topological insulators by angle resolved photoemission spectroscopy"
  Frontiers of Physics, 7, 175 (2012)

 86. J. A. Sobota, S. Yang, J. G. Analytis, Y. L. Chen, I. R. Fisher, P. S. Kirchmann, Z. X. Shen
  "Ultrafast Optical Excitation of a Persistent Surface-State Population in the Topological Insulator Bi2Se3"
  Physical Review Letter, 108, 117403 (2012)


 87. 2011


 88. Desheng Kong*, Yulin Chen*, Judy J. Cha, Qianfan Zhang, James G. Analytis, Keji Lai, Zhongkai Liu, Seung Sae Hong, Kristie K. Koski, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, and Yi Cui
  *: These authors contributed equally to this work
  "Ambipolar field effect in the ternary topological insulator (BixSb1–x)2Te3 by composition tuning"
  Nature Nanotechnology, 6, 705 (2011)

 89. Desheng Kong, Judy J. Cha, Keji Lai, Hailin Peng, James G. Analytis, Stefan Meister, Yulin Chen, Hai-Jun Zhang, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, and Yi Cui
  "Rapid Surface Oxidation as a Source of Surface Degradation Factor for Bi2Se3"
  ACS NANO, 5, 4698 (2011)

 90. C. Jozwiak, Y. L. Chen, A. V. Fedorov, J. G. Analytis, C. R. Rotundu, A. K. Schmid, J. D. Denlinger, Y.-D. Chuang, D.-H. Lee, I. R. Fisher, R. J. Birgeneau, Z.X. Shen, Z. Hussain, and A. Lanzara
  "Widespread spin polarization effects in photoemission from topological insulators"
  Physical. Review. B, 84, 165113 (2011)

 91. C. Brune, C.X. Liu, E.G. Novik, E.M. Hankiewicz, H. Buhmann, Y. L. Chen, X.L. Qi, Z.X. Shen, S.C. Zhang, L.W. Molenkamp
  "Quantum Hall Effect from the Topological Surface States of Strained Bulk HgTe"
  Physical Review Letter, 106, 126803 (2011)


 92. 2010


 93. Y. L. Chen, Z. K. Liu, J. G. Analytis, J. H. Chu, H. J. zhang, B. H. Yan, S.-K. Mo, R. G. Moore, D. H. Lu, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Single Dirac Cone Topological Surface State and Unusual Thermoelectric Property of Compounds from a New Topological Insulator Family"
  Physical Review Letter, 105, 266401 (2010)

 94. Y. L. Chen, J. H. Chu, J. G. Analytis, Z. K. Liu, K. Igarashi, H.-H. Kuo, X. L. Qi, S.-K. Mo, R. G. Moore, D. H. Lu, M. Hashimoto, T. Sasagawa, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Massive Dirac Fermion on the Surface of a Magnetically Doped Topological Insulator"
  Science, 329, 659 (2010)

 95. James G. Analytis, Jiun-Haw Chu, Yulin Chen, Felipe Corredor, Ross D. McDonald, Z. X. Shen, and Ian R. Fisher
  "Bulk Fermi surface coexistence with Dirac surface state in Bi2Se3: A comparison of photoemission and Shubnikov–de Haas measurements"
  Physical Review B, 81, 205407 (2010)

 96. Steve Johnston, Wei-Sheng Lee, Yulin Chen, E. A. Nowadnick, Brian Moritz, Z.-X. Shen, and Thomas Peter Devereaux
  "Material and Doping Dependence of the Nodal and Antinodal Dispersion Renormalizations in Single- and Multilayer Cuprates"
  Advances in Condensed Matter Physics, 2010, 968304 (2010)

 97. Desheng Kong, Jason C. Randel, Hailin Peng, Judy J. Cha, Stefan Meister, Keji Lai, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan, and Yi Cui
  "Topological Insulator Nanowires and Nanoribbons"
  Nano Letters, 10, 329 (2010)

 98. Zhanybek Alpichshev, J. G. Analytis, J.-H. Chu, I.R. Fisher, Y. L. Chen, Z.X. Shen, A. Fang, and A. Kapitulnik
  "STM Imaging of Electronic Waves on the Surface of Bi2Te3: Topologically Protected Surface States and Hexagonal Warping Effects"
  Physical Review Letter, 104,016401 (2010)

 99. Hailin Peng, Keji Lai, Desheng Kong, Stefan Meister, Yulin Chen, Xiaoliang Qi, Shoucheng Zhang, Zhixun Shen and Yi Cui
  "Aharonov–Bohm interference in topological insulator nanoribbons"
  Nature Materials, 9, 225 (2010)


 100. 2009


 101. Kenjiro K. Gomes, Wonhee Ko, Warren Mar, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan
  "Quantum Imaging of Topologically Unpaired Spin-Polarized Dirac Fermions"
  Preprint: http://arxiv.org/abs/0909.0921

 102. Yulin Chen, Akira Iyo, Wanli Yang, Akihiro Ino, M. Arita, Hiroshi Eisaki, H. Namatame, M. Taniguchi, Zahid Hussain, and Z.-X. Shen
  "Unusual Layer-Dependent Charge Distribution, Collective Mode Coupling, and Superconductivity in Multilayer Cuprate Ba2Ca3Cu4O8F2"
  Physical Review Letter, 103, 036403 (2009)

 103. Y. L. Chen, J. G. Analytis, J. H. Chu, Z. K. Liu, S.-K. Mo, X. L. Qi, H. J. Zhang, D.H. Lu, X. Dai, Z. Fang, S. C. Zhang, I. R. Fisher, Z. Hussain and Z.-X. Shen
  "Experimental Realization of a Three-Dimensional Topological Insulator, Bi2Te3"
  Science, 325, 178 (2009)

 104. Y. L. Chen, W. S. Lee and Z.-X. Shen
  "A step closer to visualizing the electron–phonon interplay in real time"
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 963 (2009)


 105. 2007


 106. G. Lebedev, A. Tremsin, O. Siegmund, Y. Chen, Z.-X. Shen, and Z. Hussain
  "Complete momentum and energy resolved TOF electron spectrometer for time-resolved photoemission spectroscopy"
  Nuclear Instrument and Methods in Physics Research A, 582, 168 (2007)

 107. A. S. Tremsin, G. V. Lebedev, O. H. W. Siegmund, J. V. Vallerga, J. S. Hull, J. B. McPhate, C. Jozwiak, Y. Chen, J. H. Guo, Z. X. Shen, and Z. Hussain
  "High spatial and temporal resolution photon/electron counting detector for synchrotron radiation research"
  Nuclear Instrument and Methods in Physics Research A, 580, 853 (2007)

 108. Wenhui Xie, O. Jepsen, O. K. Andersen, Yulin Chen, and Z.-X. Shen
  "Insights from Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy of an Undoped Four-Layered Two-Gap High-Tc Superconductor"
  Physical Review Letter, 98, 047001 (2007)

 109. W. Meevasana, X. J. Zhou, S. Sahrakorpi, W. S. Lee, W. L. Yang, K. Tanaka, N. Mannella, T. Yoshida, D. H. Lu, Y. L. Chen, R. H. He, Hsin Lin, S. Komiya, Y. Ando, F. Zhou, W. X. Ti, J. W. Xiong, Z. X. Zhao, T. Sasagawa,T. Kakeshita, K. Fujita, S. Uchida, H. Eisaki, A. Fujimori, Z. Hussain, R. S. Markiewicz, A. Bansil, N. Nagaosa, J. Zaanen, T. P. Devereaux, and Z.-X. Shen
  "Hierarchy of multiple many-body interaction scales in high-temperature superconductors"
  Physical Review B, 75, 174506 (2007)


 110. 2006 and before


 111. Yulin Chen, Akira Iyo, Wanli Yang, Xingjiang Zhou, Donghui Lu, Hiroshi Eisaki, Thomas P. Devereaux, Zahid Hussain, and Z.-X. Shen
  "Anomalous Fermi-Surface Dependent Pairing in a Self-Doped High-Tc Superconductor"
  Physical Review Letter, 97, 236401 (2006)

 112. Ci-hui Liu, Jun-jie Zhu, Bi-xia Lin, Yu-Lin Chen, Cong Peng, Zhen Yang, Zhu-xi Fu
  "Deep Level of ZnO/p-Si Heterostructure and Its Influence on the Photoluminescence"
  Chinese Journal of Luminescence, 22,218 (2001)

 113. C. H. Liu,Y. L. Chen, B. X. Lin, J. J. Zhu, Z. X. Zhu, C Peng, Z Yang
  "Electrical Properties of the ZnO/Si Heterostructure"
  Chinese Physics Letters, 18, 1108 (2001)